بررسی تجربیات گردشگران از اماکن مذهبی و تاثیر آن بر مدیریت گردشگری )مطالعه موردی: مسجد امام اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم، )گرایش گردشگری مذهبی(دانشگاه علم و فرهنگ ،ایمیل

چکیده


گردشگری در مکان های مذهبی در سراسر جهان در حال رشد است، اما شناخت ما از انگیزه ها، منافع و نیازهای
گردشگران در این سایتها محدود است. با وجود گسترش روزافزون و پرشتاب صنعت گردشگری در دنیا و وجود ظرفیت
های فراوان جذب گردشگر در ایران، اطلاعات و آمارهای موجود حاکی از عدم موفقیت این صنعت و عملکرد ناموفق آن در
ایران است . به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی این امر عدم توجه به انتظارات و ترجیحات گردشگران ، و نیز عدم تلاش در
جهت افزایش میزان رضایت آنهاست . هدف از انجام این تحقیق، درک بهتر میزان رضایت گردشگران از تجربه بازدید از یک
سایت مذهبی می باشد . این تحقیق انتظارات گردشگران از ویژگی های تجربه بازدید از یک سایت مذهبی و نیز عملکرد
ویژگیهای مورد نظر را از دیدگاه آنان مورد سنجش قرار داده است .
افراد مورد مطالعه در این تحقیق گردشگرانی بودند که در بهار 1311 از مسجد امام بازدید نمودند . در این تحقیق از
گردشگران خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از ویژگی های خدمات و تسهیلات را که مشخص کرده بودیم مشخص
نموده، سپس عملکرد هر یک از همان ویژگی ها را ارزیابی نمایند . نتایج به دست آمده از این تحقیق با استفاده از تحلیل
اهمیت - عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است .

کلیدواژه‌ها


احمدی شاپورآبادی،محمدعلی و احمد سبزآبادی،
1317 ( تحلیلی بر ظرفیت های توسعه گردشگری (
مذهبی فرهنگی کلان شهر قم،فصلنامه مطالعات -
. ملی، سال دوازدهم ،شماره 2
.2 افشاری آزاد،سمیه و همکاران،) 1313 ( ارتباط
معماری و گردشگری،اولین همایش ملی توریسم و
گردشگری سبز در ایران.
.3 ) بروجنی ضرغام ،حمید و معصومه توحیدلو،) 1317
الگوی مدیریت اثربخش گردشگری مورد مطالعه :
مقصد مذهبی مشهد،فصلنامه علمی پژوهشی
مطالعات جهانگردی، سال هفتم، شماره 16
.1 بک لری و تد کیبل؛ ) 1313 ( اصول تفسیر میراث
در صنعت گردشگری:تهران،مهکامه.
.5 پاپلی یزدی، محمد حسین و مهدی سقایی،
1311 ( گردشگری )ماهیت و مفاهیم(، تهران، (
انتشارات سمت،چاپ هفتم،
.6 تقوایی،علی اکبر و سکینه معروفی، ) 1311 ( ارزیابی
نقش مساجد در ارتقا کیفیت محیط )مطالعه
موردی :مسجد امیر تهران(، دو فصلنامه مدیریت
، شهری، شماره 25
.0 - ) تیموتی، دالن جی اچ السن، دانیل، ) 1312
گردشگری دین و سفرهای معنوی،تهران، انتشارات
جامعه شناسان،چاپ اول
.1 جمالی نژاد،مهدی،) 1311 ( گردشگری اسلامی،
اصفهان، نشر آرما،چاپ اول،
.1 داغستانی، سعید، ) 1311 ( جاذبه های گردشگری
مفاهیم، مدیریت و برنامه ریزی،تهران ، انتشارات
مهکامه،چاپ اول،
.17 رهنمایی، محمد تقی، ) 1301 ( ایرانگردی و
جهانگردی، مجله جهان هوانوردی،شماره 11 ،تهران.
.11 سازمان جهانی ( 1311 ( جهانگردی ؛ برنامه ریزی
ملی و منطقه ای جهانگردی ؛ترجمه محمود عبدا
لله زاده،تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی
.12 شریعتی،سید صدرالدین و همکاران، ) 1311 ( نقش
تمدن اسلامی در توسعه گردشگری مقصدهای
مذهبی، فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات
. مدیریت گردشگری ،سال هفتم،شماره 11
.13 غضنفرپور،حسین و همکاران، ) 1312 ( جغرافیای
گردشگری با تاکید بر گردشگری زیارتی،تهران،نشر
نور علم،چاپ اول
.11 کریمی،جعفر و همکاران، ) 1312 ( بررسی چگونگی
بهره گیری از میراث مساجد در حفظ و توسعه
مساجد،اولین همایش ملی چشم انداز نطنز در
الگوی معماری و شهرسازی اسلامی،دانشگاه آزاد
واحد نطنز،
.15 لطفی خواجویی،محمد، ) 1311 ( جهانگردی و منافع
اجتماعی، اقتصادی، علمی، فرهنگی و ارائه
راهکارهایی برای پیشبرد این صنعت،مجموعه
مقالات اولین همایش علمی و منطقه ای توریسم،
موانع و پیامدها،نشر دانشگاه آزاد،واحد فلاورجان،
. شماره 171
.16 محمدی یگانه، بهروز و همکاران ، ) 1312 ( نقش
گردشگری مذهبی در توسعه روستایی، با تاکید بر
کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی مطالعه موردی؛
روستای قپچاق شهرستان میاندوآب، فصلنامه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی،سال سیزدهم،
، شماره 37
.10 موظف رستمی، محمد علی، ) 1312 ( خدمات
متقابل مساجد و اماکن مذهبی و گردشگری، کرج،
انتشارات پرهیب،چاپ اول،
18. Ballantyne, R., Hughes, K., Ding, P., & Liu, D. Designing interpretation for Chinese and Western visitors: different strokes for different folks? (in prep.).
19. Collins-Kreiner, N., & Gatrell, J. (2006). Tourism, heritage and pilgrimage: the case of Haifa’s Bahá’í gardens. Journal of Heritage Tourism, 1(1), 32e50.
20. Falk, J., & Storksdieck, M. (2010). Science learning in a leisure setting. Journal of Research in Science Teaching, 47(2), 194e212.
21. Gil, A.R. and Curiel , J. E. (2008); "Religious Events as Special Interest Tourism. A
22. Nolan, M., & Nolan, S. (1992). Religious sites as tourism attractions in Europe. Annals of Tourism Research, 19, 68e78.Office of National Statistics. (2006). Focus on ethnicity and religion e
109
2006 census edition. London: Office of NationalStatistics.
23. Olsen, D. H. (2010). Pilgrims, tourists and Max Weber’s "Ideal ty es". Annals of Tourism Research, 37(3), 848e851.
24. Park, Chris, C. (1994); Sacred Worlds – An Introduction to Geography and Religion. London: Routledge. shaw
،gareth and allan m .williams ،critical issues in tourism :a geographical prespective،oxford :Blackwell publishers ltd.(2002)
25. Raj, R., & Morpeth, N. D. (2007). Religious tourism and pilgrimage festivals management:An international perspective. Wallingford, Oxfordshire: CABI Publishing
26. Santos, M. and da Graça Mouga Poças. (2000); "Fátima: religious tourism in a sanctuarycity".6 World Leisure Congress; Bilbau, de 3 a 7 de Julho(Actas em CD-ROM).
27. Shackley, M. (2001). Managing sacred sites: Service provision and visitor experience. London: Continuum.
28. Sharpley, R., & Sundaram, P. (2005). Tourism: a sacred journey? The case of
Ashram tourism, India. International Journal of Tourism Research, 7(3), 161e171.
29. Spanish Experience PASOS. Revista de Turismoy Cultural, Vol 6, N. 3 , PP 419-433.
30. Vukonic, V. (1996). Tourism and religion (S. Matesic, Trans.). Oxford: Pergamon.
31. Weiler, B., & Ham, S. H. (2001). Pounding hearts e Tourism, wildlife and interpretation. Caulfield East, Victoria: Department of Management, Monash University.
32. Winter, M., & Gasson, R. (1996). Pilgrimage and tourism: cathedral visiting in contemporary England. International Journal of Heritage Studies, 2(3), 172e182.
33. Woodward, S. C. (2004). Faith and tourism: planning tourism in relation to places of worship. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1(2), 173e186.