بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به اثرات اجتماعی فرهنگی گردشگری، مطالعه موردی شهرستان تویسرکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

چکیده

شناخت و درک تنوع عقاید، نگرش و تصور جامعه ی محلی در رابطه با توسعه ی گردشگری گامی پایهای در برنامه ریزی
توسعه ی گردشگری پایدار محسوب می شود . بر این اساس سنجش نگرش جامعه محلی به منظور آگاهی از دیدگاه آنان در
مورد توسعه گردشگری و برنامهریزی برای آینده گردشگری بسیار مهم و ضروری است. در این راستا هدف تحقیق حاضر،
بررسی نگرش جامعه محلی نسبت به توسعه گردشگری در شهرستان تویسرکان و درک تصورات ذهنی جامعه محلی نسبت
به هر یک از اثرات مثبت و منفی توسعه گردشگری در بعد اجتماعی فرهنگی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، -
کاربردی، و از نظر روش از گروه تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد؛ به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه هایی تدوین -
شده و در بین نمونهای از ساکنین شهرستان تویسرکان توزیع گردید. اعتبار و روایی پرسشنامه از طریق ارجاع آن به
تعدادی از متخصصین، اساتید و خبرگان دانشگاهی و میزان پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در نرم افزار
SPSS محاسبه شده است. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرمافزار SPSS در قالب آزمونهای
اسپیرمن، یو من ویتنی، کروسکال والیس و رگرسیون استفاده شده است. یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر نشان
می دهد درعین حال که منطقه مذکور دارای سطح متفاوتی از توسعه گردشگری است؛ ساکنین شهرستان تویسرکان گرایش
و نگرش مثبتی در رابطه با توسعه گردشگری دارند. علاوه بر این، بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه، نشان می دهد
که رابطه معناداری بین برخی از ویژگیهای جمعیت شناختی و حمایت از توسعهی گردشگری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


اردکانی، سعید. 1312 "کاربرد مفاهیم چرخه عمر
گردشگری و ظرفیت، تحملپذیری در توسعه
، گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، شماره 2
- .60 11
.2 امینی، عباس؛ بختی، سمیرا؛ باباجمالی، فرهاد.
1311 "ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه
گردشگری در مناطق روستایی". 3فصلنامه علمی
پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال دهم
- .00 176 ، شماره 37
85
سال پنجم، شماره هشتم، تابستان، 3118
.3 افشارپور، فرزانه. 1317 "بررسی تأثیرات توسعه
توریسم و چش مانداز آینده آن ؛)مطالعه موردی:
منطقه باغ بهادران(". پایاننامه کارشناسی ارشد
جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، استاد راهنما: عباس
امینی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامهریزی،
دانشگاه اصفهان.
.1 بهنیافر، ابوالفضل؛ منصوری دانشور، محمد رضا.
1311 "پهنهبندی آمایشی با رویکرد ارزیابی چند
عامله و استفاده از مدل AHP به منظور توسعه
گردشگری در محیط GIS ". فصلنامه جغرافیایی
- 1 11 ، آمایش، شماره 1
.5 بیت لفته، عواطف. 1315 "بررسی وضعیت نگرش
جامعه میزبان نسبت به حضور گردشگران در
شهرستان هویزه". پایان نامه کارشناسی ارشد،
اساتید راهنما )ناهید سجادیان و مرتضی نعمتی(،
گروه جغرافیا برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم
زمین، دانشگاه شهید چمران اهواز.
.6 حاجی نژاد، علی؛ پورطاهری، مهدی؛ احمدی، علی.
1311 "تاثیرات گردشگری تجاری بر توسعه
کالبدی فضایی مناطق شهری، مطالعه موردی: شهر
، بانه". پژوهشهای جغرافیای انسانی، شماره 07
- .11 171
.0 اله؛ ‌ رهنمایی، محمدتقی؛ فرهودی، رحمت
دیتمان، آندریاس؛ قدمی، مصطفی. 1310 "بررسی
ظرفیت تحمل حوزه مقصد گردشگری با تأکید بر
جامعه میزبان )نمونه موردی: شهر کلاردشت(،
های جغرافیای . انسانی، دوره 17 ، شماره ‌ پژوهش
- .10 33 ،66
.1 زاهدی، شمس السادات. 1315 ، مبانی توریسم و
اکوتوریسم پایدار )با تکیه بر محیط زیست(،
انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
.1 سلیمانی هارونی، خدیجه؛ خسروی پور، بهمن؛
برادران، مسعود؛ غنیان، منصور. 1311 "نگرش
ساکنان مناطق گردشگری نسبت به پیامدهای
گردشگری روستایی"، مجله تحقیقات اقتصاد و
- -211 ، توسعه کشاورزی ایران، دوره 11 ، شماره 2
.213
.17 سمواتی، حمیدرضا؛ کهنود، اسماعیل؛ طاووسی،
محمد جابر. 1312 "گردشگری جامعه محور،
راهکاری جهت توسعه پایدار گردشگری در ایران،
کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس، خرم
آباد، اداره کل مدیریت بحران استانداری لرستان،
انجمن مهندسی محیط زیست زاگرس،
https://www.civilica.com/Paper .
.11 شفیعی، زاهد؛ محمدی، امین. 1313 " بررسی
تاثیرات توسعه گردشگری بر جامعه میزبان: نمونه
موردی شهر چادگان". فصلنامه جغرافیایی سرزمین،
- .00 17 ، سال یازدهم، شماره 11
.12 ضرغام بروجنی، حمید؛ دلشاد، علی. 1317 "ارایه
الگوی مناسب توسعه گردشگری در کلاردشت".
مجله علمی و پژوهشی گردشگری و توسعه، سال
- . اول، شماره ، 111 102
.13 پور، محمود. 1312 "تدوین ‌ ضیایی، محمود؛ حسن
های راهبردی مقاصد گردشگری با استفاده از ‌ حوزه
تطبیق تئوریک و کاربردی مدل های چرخه حیات
مقصد و شاخص رنجش داکسی موردشناسی: محله
فرحزاد و محمدآباد، کوره گز و ...."، مجله جغرافیا و
- .15 21 ، ای، شماره 1 ‌ آمایش شهری منطقه
.11 عادلی، سمیرا. 1311 " بررسی نگرش جامعه میزبان
نسبت به گردشگری و پیامدهای آن دریک بافت
زنده تاریخی؛ پژوهش موردی: بافت تاریخی فهادان
یزد". نشریه معماری و شهرسازی هنرهای زیبا،
- .01 11 ، دوره 10 ، شماره 1
.15 علیقلی فیروز جاهی، ناصر؛ قدمی، مصطفی؛ رمضان
زاده لسبوبی، مهدی. 1311 "نگرش و گرایش
جامعه میزبان به توسعه گردشگری در نواحی
روستایی؛ نمونه مورد مطالعه: دهستان گلیجان،
شهرستان تنکابن". پژوهش های جغرافیای انسانی،
- .35 11 ، شماره 01
.16 فرهودی، رحمت الله؛ شورچه، محمود؛ صبوری،
حسین. 1311 "برآورد اثر تغییرات فصلی بر درآمد
گردشگری معبد آناهیتا با تحلیل رگرسیونی".
- .15 62 ، جغرافیا و توسعه، شماره 10
.10 محمدپور، نسیبه؛ رجب زاده قطری، علی؛ آذر،
عادل؛ ضرغام بروجنی، حمید. 1315 " بررسی نقش
جوامع میزبان در پشتیبانی از توسعه گردشگری:
های مدیریت منابع ‌ استان گیلان". پژوهش
- .125 131 ، سازمانی، دوره 6 ، شماره 2
.11 وثوقی، لیلا؛ دادورخانی، فضیله؛ مطیعی لنگرودی،
حسن؛ رهنمایی، محمدتقی. 1317 " ارزیابی عوامل
مؤثر بر رضایت در گردشگری زمستانی؛ مطالعه
موردی دو مقصد زمستانی شمشک و دربندسر".
فصلنامه علوم اجتماعی مطالعات گردشگری، شماره
- .1 20 ،15
19. Ahammed, S. Saleh (2717). Impact of Tourism in Cox’s Bazar, Bangladesh. MSc Thesis, North South University, Bangladesh.
20. Ap, J. and J. L. Crompton (1113) “Residents' Strategies for Res onding to Tourism Im acts”, Journal of Travel Research, 32(1): - .57 10
21. Beeton, Sue (2776), Community Development through Tourism, Australia Land links Press.
22. Byrd, Erick, Bosley, Holly and Dronberger, Meghan (2771). Comparisons of stakeholder perceptions of tourism impacts in rural eastern North Carolina. Tourism Management, 37(1),
613
23. Freeman R. E. (1111) Strategic management: A stakeholder approach, Boston: Pitman.
24. Richard, Gerg , Hall ,Derek(2777).Tourism and Sustainable
Community Development ,Routledge publication.
25. Godfrey, Kerry, Clarke, Jackie(2777) The Tourism Development Handbook, Printed by Martin & printers Ltd.
26. Gursoy, Dogan; Jurowski, Claudia and Uysal, Muzaffer; 2772.Resident Attitudes A Structural Modeling Approach; Vol )1(21.
27. Haralambopoulos, Nicholas and A.Pizam1116; Perceived Impacts of Tourism the Case of Samos, Annals of Tourism Research, Vol 23, 3
28. King, B. A. Pizam and Milman. (2772) Social Impacts of Tourism:Host perception, Annals of Tourism Research, 10, pp. 16- .51
29. Long, T, Patrick; Perdue, R, Richard & Allen, Lawrence, 1117, Rural Resident Tourism Perceptions and Attitudes By community - Level of Tourism, Journal of Travel Research, .)1(31
30. Mason, Peter & Cheyne, Joanne, 2777, Residents' Attitudes to Proposed Tourism Development, Annals of Tourism Research, Vol. 20No .)2(.
31. Mason, M. C. and DerVen Der Borg, J. (2772). Sustainable tourism development in rural areas, the case of the dolomite basin, Italy.
32. McGehee; G, Nancy and Anderek, L, Kathleen; 2771. Factors predicting rural residents' support of tourism; Journal of Travel Research, Vol. .13
33. Min, Zhang; Pan, Xiaoli; Wu, Bihu. 2712“Research on residents' perceptions on tourism impacts and attitudes: a case study of Pingyao Ancient City, 6th Conference of the International Forum on Urbanism
87
(IFoU): TOURBANISM, Barcelona, -25
.20
34. Milman, A. & Pizam, A., 1111, Social Impact of Tourism on Central Florida; Annals of Ttourism Research, .)2( 15
35. Perdue, R. Richard; Long, T, Patrick, & Allen, Lawrence, 1117, Resident Support for Tourism Development; Annals of Tourism Research; Vol. .10
36. P,Ramchander(2771). Appropriate planning for tourism in destination communities , university of Pretoria , South Africa
37. Sharply, Richard, Sharply, Julia(1110).Rural Tourism An
Introduction, International Thomas business Press.
38. Singla, Manika (2711). A case study on socio-cultural impacts of tourism in the city of Jaipur, Rajasthan: India. Journal of Business Management & Social Sciences Research .)2( 3
39. Swarbrooke, John (1111), Sustainable Tourism Management, UK. CABI Publishing.
40. Thabet, A. (2770). An approach to a strategy for improving libyas tourism industry, International Tourism Bienymial. PP: - 13 3