سطح بندی زیرساختهای گردشگری در استان کرمان با استفاده از رگرسیون وزنی جغرافیایی) GWR )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه شهیدچمران اهواز،

چکیده

بدون شک مقوله گردشگری موضوعی جدید برای ذهن بشر محسوب نمیشود؛ اینکه انسان از دیرباز به واسطه حس
کنجکاوی در پی کشف ناشناخته ها و مکانهای جدید بوده، امری ثابت شده در تاریخ زندگی بشر است امروزه انگیزه های
بسیار متفاوت تری برای گام زدن بر این کره خاکی دارند تا آنجا که این اهداف به تفریح، تفرج، سیاحت، زیارت و گذراندن
اوقات فراغت افزایش یافته است. به عنوان قلمرو مورد پژوهش منطقه استان کرمان به علت داشتن پتانسیل های گردشگری
و وجود مشکلات عینی در این زمینه انتخاب شد و مورد پژوهش قرار گرفت. این پژوهش از نظر روش تحقیق کاربردی و
ماهیت تحقیق توصیفی تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. شاخص های منتخب در دو -
مرحله از طریق مطالعه سوابق) طرحهای تحقیقاتی، آمارنامه ها، کتب( و بهرهگیری از آراء خبرگان) بهره گیری از تکنیک
دلفی و استخراج نظر نظریه پردازان دانشگاهی و مدیران سازمانهای مرتبط( گردآوری شده است و انتخاب نهایی آنها با در
نظر گرفتن بحث دسترسی به داده های آماری و مکانی، تعداد شاخصها به 12 متغیر تعدیل شده انتخاب شد. پس از
استخراج شاخص ها با استفاده از از رگرسیون فضایی جغرافیایی از مجموعه ابزارهای ) Modeling Spat Relationships )
مربوط به نرم افزار Arc GIS نتایج حاصل از پردازش مدل رگرسیون فضایی جغرافیایی نشان میدهد که در استان کرمان،
شهرستان کرمان با در اختیار داشتن مرکزیت وضعیتی کاملا توسعه یافته دارد در این بین از 27 شهرستان موجود 17
شهرستان یعنی 57 درصد استان در وضعیت کاملا محروم هستند و تنها شهرستان کرمان است که همانند یک متروپل
منطقه ای وضعیت مناسبی را از نظر دسترسی به زیرساختهای گردشگری داراست.

کلیدواژه‌ها


1.ابراهیم زاده، عیسی، حافظ رضازاده، معصومه،
برنامه ریزی و مکان یابی بهینه « ،) دارائی، مرضیه ) 1313
تسهیلات و زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده
از GIS جغرافیا و توسعه ،» موردشناسی: شهر سمنان
- شماره 35 تابستان، صص 11 33
2.ابراهیم زاده، عیسی؛ ضیایی، محمود، دلشاد، علی
اصول و فرآیند برنامه ریزی راهبردی توسعه « ،)1311(
چاپ اول. مشهد. انتشارات صحرا. ،» توریسم
3.ابراهیم نیا سماکوش، سعید، خاکساری، علی ،
ارزیابی نقش « ،) لطیفی، غلامرضا، دامادی، محمد) 1312
گردشگری شهری در توسعه اقتصادی محیطی شهر -
فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، شماره سوم، ،» بابلسر
- تابستان، صص 31 10
گردشگری « .) 1.اردستانی، محسن ) 1310
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سازمان :» روستایی، تهران
چاپ و انتشارات، ص 17
،) 5.آستانی. سجاد، سبحان اردکانی، سهیل) 1311
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری شهر همدان در «
راستای گردشگری شهری با استفاده از سامانه اطلاعات
جغرافیایی و مدل TCI هفت حصار شماره دوم/ سال »
- اول/ زمستان. صص 66 50
،) 6. تقوایی، مسعود،رنجبر دستنایی، محمود) 1311
تحلیلی بر پراکنش امکانات و خدمات مسیر گردشگری «
مجلۀ ،» شمال شرق استان چهارمحال و بختیاری
پژوهش و برنامه ریزی شهر، س اول، ش اول، تابستان
- . 1311 ،ص 21 11
0.تقوایی،مسعود، اکبری،محمود) 1311 (، مقدمه ای
بر برنامه ریزی و مدیریت گردشگری شهری،اصفهان، پیام
علوی.
،) 1.پاپلی یزدی، سقایی ، مهدی) 1311
انتشارات سمت، چاپ ») گردشگری ) ماهیت و مفاهیم «
اول، تهران.
برنامه ریزی « ،) 1.پورمحمدی، محمدرضا ) 1310
چاپ چهارم، تهران، انتشارات » کاربری اراضی شهری
سمت،ص 23
17 .جلالی، محبوبه، خادم الحسینی،
سطح بندی مناطق نمونه گردشگری در «) احمد) 1311
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال » استان کرمان
- . پنجم، شماره 10 ، بهار، 151 162
مدیریت جهانگردی: « ،) 11 .داسویل،
راجر ) 1316
مبانی، راهبردها و آثار، ترجمه محمد اعرابی و داود
تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی. چاپ چهارم. » ایزدی
ص 33
12 .دهستانی، بهبود) 1313 (، پایان نامه کارشناسی
ارشد، برنامه ریزی کالبدی گردشگری، استاد راهنما
حسین شکوهی، دانشگاه تربیت مدرس.
مبانی « .) 13 .زاهدی، شمسالسادات
) 1315
تهران: دانشگاه علامه » توریسم و اکوتوریسم پایدار
طباطبایی، ص 31
،) 11 . زندیه، مهدی ، گودرزیان ، شروین) 1313
» رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری، باغ «
- نظر شماره 37 ،سال یازدهم، پاییز، صص 66 51
65
سال پنجم، شماره هشتم، تابستان، 3118
،) 15 .زندیه، مهدی. گودرزیان، شروین. ) 1313
» رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری «
فصلنامه علمی پژوهشی مرکز پژوهشی هنر معماری و
/ شهرسازی نظر، شماره 37 / سال یازدهم/ پاییز 1313
- رویکرد منظرین، عامل موفقیت گردشگری شهری/ 66
51
ارزیابی توسعه بالقوه « ،) 16 .سهمگین، ح، ) 1311
پایان نامه » گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد
کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ص 27
سطح «،) 10 .شماعی،علی، موسی وند،جعفر) 1317
بندی شهرستانهای استان اصفهان از لحاظ زیرساخت-
های گردشگری با استفاده از مدل TOPSIS و AHP ،
فصلنامه مطالعات و پژوهش های شهری و منطقهای،
سال سوم، شماره دهم.
،) 11 .ضرابی، اصغر، اسلامی پریخانی، صدیف) 1317
سنجش تأثیرات اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و زیست - «
محیطی توسعۀ گردشگری مطالعه موردی شهرستان
پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره 05 » مشکین شهر
- ، بهار، صص 52 30
،) 11 . طهماسبی، جمعلی، مجیدی، روفیا) 1311
چشم انداز گردشگری سواحل جنوبی دریای خزر و آثار «
آن بر توسعه شهرها و روستاهای منطقه )مطالعه موردی:
مجموعه مقالات اولین همایش ملی ») شهرستان تنکابن
نقش توسعه گردشگری در استان مازندران، تهران، ص
اثر حضور گردشگران « ،) 27 .علیزاده، کتایون) 1312
بر زیستمحیطی
مطالعه موردی بخش طرقبه در
پژوهشهای جغرافیا، شماره 11 ، صص » شهرستان مشهد
- 07 55
21 . قاسمی، مسلم، شرفی ، حجت الله،جعفری،
رتبه بندی «،) مرضیه، شیخ علی پور، بهزاد) 1315
زیرساخت های گردشگری شهری با استفاده از تکنیک
گردشگری ») کوپراس )مطالعه موردی:استان زنجان
- شهری، دورۀ 3، شماره 1،زمستان،ص 31 11
،) 22 . قنبری،ا، شجاعی وند، ب، زینلی، ب. ) 1313
رتبه بندی شهرستان های استان آذربایجان شرقی «
براساس زیرساخت های گردشگری شهری با روش های
جغرافیا و آمایش شهری ،» تصمیم گیری چند معیاره
- . منطقهای، شماره 12 ،پاییز 1313 ،صص 11 122
مدیریت گردشگری « ،) 23 .کاظمی، مهدی) 1310
چاپ سوم : زمستان، ویراستار : جمال یزدانی، شابک : »
- - - - 101 161 537 701 1 ، ناشر : سمت، ص 23
» گردشگری شهری «،) 21 .موحدی، علی ) 1316
انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 13
25 .موسایی، میثم، هاشمی، سمیه، ابراهیمی، میترا
بررسی جامعه شناختی توسعه پایدار « ،)1311(
فصلنامه » گردشگری در ایران؛ موانع، چالش ها، راهکارها
تخصصی علوم اجتماعی
26 .وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود، شاهیوند،
تحلیلی بر وضعیت زیرساخت های « ،) احمد ) 1317
مجله جغرافیا و برنامه ریزی » گردشگری در شهر اصفهان
) 11 . ویلیازمز، استفان، ) 1317 ، محیطی، سال 32
ترجمه محمود ضیایی، تهران ،» جغرافیای گردشگری «
دانشگاه پیام نور.
27.Altinay M., Hussain K.2005. Sustainable Tourism Development: A Case Study of North Cyprus, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume:17, Issue:3. pp: 272–280.
28. Chen, C. F. and Chen, P. C.2013. Another look at the heritage tourism experience, Annals of Tourism Research, 41(1), 236-240.
29. Das, J. and Dirieno, Cassandra. E. 2009. Global tourism competitiveness & freedom of the press, Journal of Travel Research, 47(4), 470-479.
30.Domínguez, T. & Darcy, S & Alén González, E. 2014. Competing for the disability tourism market – A comparative exploration of the factors of accessible tourism competitiveness in Spain and Australia, Tourism Management Volume 47, April 2015, pp 261–272.
31. Ermias Kifle Gedecho.2015. Urban Tourism Potential of Hawassa City, Ethiopia, .
32.Goeldner, Charles R Brent ritch. J.R(2009),"Tourism: principles,practices,philosophies", John wiley & sons Inc , New Jersey.
33. Grifin, Kand Tree, M.k.1999. Human Development, Translated in Persian by Gholam Khaje Pour, Tehran, Wedad Publication. .
34. Hall, c. M. and s. J. page .1999. The geography of tourism and recreation. Environment, Place and Space, Routledge, London
35. Inskeep, E.1991. Tourism planning. An Integrated and sustainable Development approach. Van Nostrand reinhold, New York.
36. Imikan, A.m. & Ekpo, K.J. (2012). Infrastructure and Tourism Development in Nigeria. International Journal of Economic Development Research and Investment. 3 (2): 53-60
37..khandaroo, Jameei(2007),
Transport infrastructure and tourism development Annals of Tourism Research ,volume 34, lssue4, pages 1021-1032.
38..Khadaroo, J & Seetanah (2008), the role of transport infrastructure in international tourism development, Tourism Management, 831–840
39- King, B., Pizam, A., Milman, A.1993. Social Impacts of Tourism. Host Perceptions Annals of Tourism Research, 17, 449-46
40- Mc Intryre, George .1993. Sustainable Tourism Development :Guide for Local Planners. Madrid: World Tourism Organization (WTO). P230
41.Shoval., N. McKercher., B. Ng,. E. Birenboim., A. (2012). HOTEL LOCATION and TOURIST Activity in Cities. Annals of Tourism Research, Vol. 38, No. 4, pp. 1594˚1612.
42.Shastri, prabha Ranade (2009), "infrastructure Development and its Environmental Impact :study of konkan Railway", concept publishing company, India.
43. Tosum, C. 2001. Challenge of Sustainable Tourism Development in the 44.Developing World. Tourism Management, 22, 289-303
44.Tyrväinen, Liisa & Uusitalo, Marja & Silvennoinen, Harri & Hasu, Eija (2014). Towards sustainable growth in nature-based tourism destinations: Clients’ views of land use options
45,.W.T.O. 1999, Tourism and Sustainable Development, The Global Importance of Tourism, New York. World Travel, and Tourism Organization and International Hotel and Restaurant Association. .