تاثیر شکل گیری شبکه بر عملکرد کسب و کارهای گردشگری )مورد مطالعه: آژانس های گردشگری فعال در سطح تهران(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 نویسنده مسئول: دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

متنوع ساختن فعالیت های اقتصادی جامعه همواره یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان هر کشور به شمار می رود.
در ایران نیز این موضوع مورد توجه بوده است و یکی از اقدامات مهمی که در سال های اخیر در این زمینه مورد توجه قرار
گرفته است، توجه به بخش گردشگری می باشد. گردشگری صنعتی چند وجهی می باشد و متشکل از بخش های مختلفی
چون کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد که در این صنعت از اهمیت ویژه ای برخوردارند. اما این کسب و کارها
معمولا دچار مشکلاتی چون کمبود بودجه، فقدان مهارت مدیریت و بازریابی و عدم آگاهی هستند که وجود شبکه در این
بین باعث فائق آمدن به این دست از مشکلات می شود. بدین صورت که با ایجاد روابط در بین کسب و کارها می توان نقاط
ضعف را تبدیل به نقاط قوت کرد. از نتایج وجود شبکه در بین کسب و کار ها می توان به افزایش در آمد، کاهش ریسک،
کاهش هزینه و به اشتراک گذاری دانش و تجربه اشاره کرد. در مطالعه حاضر، تاثیر شکلگیری شبکه بر عملکرد کسب
وکارهای گردشگری و مشخصا آژانسهای گردشگری شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. برای دستیابی به اطلاعات
مورد نیاز این تحقیق، از روش های اسنادی کتابخانه ای و روش پیمایشی میدانی استفاده گردیده است. داده های -
گردآوری شده در نهایت در نرم افزار SPSS و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون T، تجزیه و تحلیل شده
است. یافته ها نشان می دهد که عملکرد سازمان ها در حالت شبکه ای بهبود می یابد، در نتیجه بین کار کردن شبکه ای و
بهبود عملکرد رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


حجازی، سید رضا. ) 1311 (، ارزیابی تکنولوژی
در شرکت های کوچک ومتوسط، چاپ اول،
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
.2 رضوانی، محمدرضا، حسام، مهدی،کریمی،
سید هادی ) 1313 (. تحلیل شبکه در
گردشگری، انتشارات مهکامه، تهران.
.3 زارع سیتانک، محسن) 1313 (، بررسی تاثیر
شبکه های کسب و کار بر تشخیص فرصت
های کارافرینی، پایان نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه اراک.
.1 ضرغامی بروجنی، حمیدرضا، حاجی محمد
امینی، صمد) 1311 (، خوشه های
گردشگری)از نظریه تا عمل(، دفتر پژوهش
های فرهنگی، تهران.
منابع لاتین
Adler, P.S. and Kwon, S.W. (2002) social capital: prospects for a new concept. Academy of Management Review 27(1), 17_40.
Andriotis, K. (2002). Scale of hospitality firms and local economic development: Evidence from Crete. Tourism Management, 23(4), 333_341.
Bjork, P. and Virtanen, H. (2005) What tourism project manages need to know about co-operation facilities. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourist, 5(3), 212_30.
Christine, B. (2015) A qualitative analysis of the networks of tourism SMEs in Germany: managing business networks for knowledge transfer. PhD thesis, University of Nottingham.
Edgell, D. (2004 May 26). Ten important International tourism Issues for 2004.
GloverT. and Hemingway, J. (2005) Locating leisure in the social capital literature. Journal of Leisure Research 37(4), 387_401.
Inkpen, A. C., & Tsang, E. W. K. 2005. Social capital, networks, and knowledge
Nordin, S. (2003). Tourism clustering and innovation: Paths to economic growth and development. Mid-Sweden University: ETOUR.
Pavlovich, K. (2003) The evolution and transformation of a tourism destination network: The Waitomo Caves, Newzealand. Tourism management 2(2), 203_16.
Van Laere, K., & Heene, A. (2003). Social networks as a source of competitive advantage for the firm. Journal of WorkPlace Learning, 15(6), 248_258.
Van der Heijden, J.G.M. (1996). The changing value of travel agents in tourism networks: towards a network design perspective. Erasmus University Rotterdam School of Management. The Netherlands.
Ying, T. (2010) Social Networks in the tourism industry: An Investigation of Charleston, South Carolina. All Dissertations. Paper 606.