شناسایی عوامل موثر بر جریانات و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رابطه آن با صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران.

2 مدرس دانشگاه، دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران

چکیده

چکیده
یکی از مهمترین بسترهای افزایش تعاملات اقتصادی در عرصه بین المللی سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. از
جمله موضوعات مهم در این رابطه عوامل مؤثر بر جریان و جذب سرمایه گذاری خارجی است که در دستور کار بسیاری از
پژوهش های اخیر قرار گرفته است . امروزه جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنعت گردشگری در اغلب عرصه ها، مورد
توجه برنامه ریزان دولتی و نیز بنگاه های خصوصی قرار گرفته است . از یک سو رشد این صنعت می تواند با گسترش انواع
خدمات، ایجاد فرصت های شغلی و توسعه زیرساخت ها به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمک نماید؛ از سوی دیگر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز می تواند نقش مهمی را در توسعه اقتصادی و بخصوص بخش گردشگری ایفا کند .
این پژوهش از نوع هدف، کاربردی بوده و روش تحقیق مورد استفاده توصیفی تحلیلی است و پس از مطالعاتی در -
زمینه ادبیات موضوع، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شناسایی شدند. سپس رابطه آن با گردشگری
مورد بررسی قرار گرفته و داده های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که توجه به
زیرساخت های قانونی، تشویق و تقویت سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی، توجه به کارایی و بهره وری سرمایه گذاری
های انجام شده در زیر ساخت ها و تحقیق و توسعه، توجه به کارایی، بهره وری و سطح مهارت نیروی کارا و اقداماتی در
جهت افزایش ثبات سیاسی کشور شاید بتواند به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت گردشگری و
شکوفایی هر چه بیشتر این صنعت در کشور ایران منجر شود.

کلیدواژه‌ها


منابع
.1 خوارزمی، ابوالقاسم، بررسی رابطه علیت
گردشگری و تجارت در ایران، مجله پژوهشنامه
- .)1311( ، بازرگانی، شماره 30 ، صص 171 11
.2 درگاهی، حسن. عوامل موثر بر توسعه سرمایه
گذاری مستقیم خارجی: درس هایی برای
اقتصاد ایران. شریف، ) ویژه مهندسی صنایع،
-03 :)1315( ، مدیریت و اقتصاد (، شماره 36
.50
.3 عاقلی کهنه شهری، لطفعلی. تخمین تابع
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای
منتخب اسلامی. پژوهشنامه اقتصادی، سال
.)1311( ، پنجم، شماره 2
.1 کمیجانی، اکبر و عباسی، منصوره. تبیین نقش
عوامل موثر بر جلب سرمایه مستقیم خارجی
، در ایران. تحقیقات اقتصادی، شماره 03
.)1315(
.5 نجارزاده، رضا و ملکی، مهران. بررسی تأثیر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد
اقتصادی با تأکید بر کشورهای صادر کننده
نفت. پژوهش های اقتصادی ایران، سال هفتم،
.)1311( ، شماره 23
6. Robert L. Underwood. Automotive foreign direct investment in the United States: Economic and market consequences of globalization. Kelley School of Business, Indiana University, (2012).
7. Dimitrios Hristu-Varsakelis, Stella Karagianni, Anastasios Saraidaris. Equilibrium conditions in corporate tax competition and Foreign Direct Investment flows. Department of Applied Informatics, University of
Macedonia, Thessaloniki 54006, Greece, (2010).
8. Jyun-Yi Wu, Chih-Chiang Hsu. Foreign direct investment and income inequality: Does the relationship vary with absorptive capacity?. Commerce Development Research Institute, Taiwan ROC, (2012).
9. Ludo Cuyvers, Reth Soeng, Joseph Plasmans, Daniel Van Den Bulcke. Determinants of foreign direct investment in Cambodia. University of Antwerp, Kipdorp 61, 2000 Antwerp, Belgium, (2011).
10. Pravin Jadhav. Determinants of foreign direct investment in BRICS economies: Analysis of economic, institutional and political factor. Indian Institute of Foreign Trade ( IIFT ), IIFT Bhawan, B-21, Qutab Institutional Area, New Delhi- 110016, India, (2012).
11. Mihaela Gondor, Paula Nistor. Fiscal Policy and Foreign Direct Investment: Evidence from some Emerging EU Economies. Petru Maior University, Tirgu Mures 540088, Romania/ Romanian Academy, Postdoctoral School of Economy, Bucharest, 010071, Romania, (2012).
12. Sung-Hoon Lim. How investment promotion affects attracting foreign direct investment: Analytical argument and empirical analyses. Department of International Trade, Konkuk University, 1 Hwayang-dong, Gwangjin-Gu, Seoul 143-701, Republic of Korea, (2007).
13. Blonigen, B. A. A Review of the Empirical Literature on FDI Determinants. NBER Working Paper, No. 11299, (2005).
14. Gorg H, and et al. Foreign Direct Investment, Tax Competition and Social Expenditure. University of Dundee Working Paper, No. 198, (2007).
15. Alvarez, M. FDI Determinant Factors: The Case of Catalan Multinational Manufacturing Firms. Department of Econometrics, Statistics and Spanish Economy- University of Barcelona, (2003).
16. Gollub, J, Hosier, A, & Woo, G. Leakages and linkages in the tourism sector: using cluster-based strategy to minimize tourism leakages, in WTO/OMT Studies in relation to Trade Negotiations on tourism services. Leakages and linkages Competition problems, sustainability standards ,(Madrid: WTO/OMT), (2003).
17. Oh, C.O. The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy , Tourism Management , No.26, p.39–44, (2005).
18. Selvanathan, S.E & Viswanathan, B. Causality between Foreign Direct Investment and Tourism: Empirical Evidence from India, Tourism Analysis, No.13, pp.427-432, (2009).
19. Toh, R.S., H. Khan, and A.J. Koh A travel balance approach for examining tourism area life cycles: The Case of Singapore, Journal of travel Research, No.39, pp. 426-432, (2001).
20. Balaguer, J. & Cantavella-Jorda, M. Tourism as a long runs economic growth factor: The Spanish case, Applied Economics, No.34, pp. 877–884, (2002).
21. Eugenio, M.J, Morales, M. N & Scarpa, R. Tourism and Economic Growth in Latin American Countries: A Panel Data Approach, Natural Resources Management (NRM), NOTA DILAVORO 26, (2004).
22. Dritsakis, N. Tourism as a long-run economic growth factor: An empirical investigation for Greece using causality analysis , Tourism Economics, No.10, pp.305–316, (2004).
23. www.UNCTAD.org
24. www.WorldBank.org