ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه تقاضای گردشگری پرنده نگری مورد مطالعه: تالاب میانکاله، استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده گردشگری، دانشگاه سمنان

2 کارشناس ارشد مدیریت و بازاریابی گردشگری

چکیده

تماشای پرندگان یا "پرندهنگری" به یکی از مهمترین بازارهای روبه رشد اکوتوریسم تبدیل شده است. در این رابطه
اکوتوریسم به عنوان رویکرد جدید گردشگریهای مبتنی بر طبیعت، در دهههای اخیر، از اهمیت بسزایی در برنامههای
توسعه گردشگری در بسیاری از کشورهای جهان، برخوردار گشته است. ایران به دلیل تنوع زیستگاهی، به ویژه تالابها، دو
سوم پرندگان خاورمیانه را در خود جای داده است، اما سهم آن از پرندهنگری دنیا در مقایسه با سایر کشورها بسیار محدود
است. هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن تأکید بر اهمیت توسعه پرندهنگری )در قالب اکوتوریسم( به عنوان یک شیوهی
حفاظت از زیستگاههای پرندگان در اکوسیستمهای تالاب، با هدف قرار دادن تقاضا و بررسی عوامل مؤثر بر جذب
گردشگران پرنده نگر در تالاب میانکاله، به عنوان یکی از مهمترین زیستگاههای تالابی کشور است. در این پژوهش دادههای
مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه مبتنی بر عناصر آمیخته بازاریابی جمع آوری شده است. جامعه آماری تحقیق گردشگران
پرندهنگر تالاب میانکاله در سال 1315 مورد پرسشگری قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل یافتهها، آزمون فرض آماری
میانگین یک جامعه )آزمون T( و با استفاده از نرم افزار SPSS ، تأثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی در جذب گردشگران
پرنده نگر مورد سنجش قرار گرفت. در آخر نیز با استفاده از آزمون فریدمن این عناصر، الویت بندی گردیدند. نتایج این
پژوهش نشان داد که گرچه تمام عناصر در جذب گردشگران پرنده نگر تأثیر مثبت و معناداری دارند، اما تفاوت مهمی در
اولویت آنهااست که عناصر به ترتیب فرد و برنامهریزی از دیدگاه گردشگران و محصول در اولویت قرار دارند

کلیدواژه‌ها


منابع
امین بیدختی، علی اکبر؛ مجتبی زرگر، و ماشاالله -
نظری، 1311 ، آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت
، گردشگری"، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3
- . صص 11 61
اسمیت ملانی و همکاران، 1311 ، مفاهیم کلیدی -
در مطالعات گردشگری، جعفر باپیری، تهران: انتشارات
مهکامه.
بیات، ابوذر، 1317 ، نقش عناصر آمیخته بازاریابی -
سبز در پایداری زیست محیطی خدمات گردشگری،
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش –
بازاریابی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور.
تولایی، سیمین، 1316 ، مروری بر صنعت -
گردشگری، دانشگاه تربیت معلم، تهران.
جعفری، حمیدرضا و همکاران، 1316 ، محدوده -
یابی سپر حفاظتی با تجزیه و تحلیل مشخصه های
آلاینده به کمک GRS و RS در تالاب میانکاله"، مجله
- . محیط شناسی، سال 33 ، شماره 11 ، صفحات 55 61
چراغی، سعید و نوشین ساطعی، 1311 ، پرنده -
نگری در ایران، مؤسسه طبیعت گردی تمدن زاگرس،
تهران.
- ، ضیایی، محمود و مژگان تراب احمدی، 1312
شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی، نشر علوم
اجتماعی، تهران.
ضیایی، محمود و روزبه میرزایی، 1311 ، چالش -
های مدیریتی و توسعه گردشگری در مناطق تحت
حفاظت سواحل جنوبی دریای خزر، فصلنامه مطالعات
. جهانگردی، شماره 17
کاتلر فیلیپ و آرمسترانگ گری 1311 ، اصول -
بازاریابی، ترجمه: علی پارسائیان، نشر ادبستان، تهران.
وثوقی، لیلا و نرگس شمسی، 1311 ، ارزیابی -
عوامل مؤثر بر موفقیت اقامتگاههای سبز، فصلنامه
مطالعات مدیریت گردشگری، سال دهم، شماره 32 .
-Ballantyne Roy and Jan Packer, (2013), Ecotourism: Themes and Issues, International Handbook on Ecotourism, Edward Elgar, UK.
-Conradie, Nicolene (2010), International Market Potential of Avitourism in SouthAfrica, Thesis for Master in Commerce, University of South Africa.
-Das. M & Chatterjee. B, 2015, Ecotourism: A panacea or a predicament? Tourism Management Perspectives.
-Garrison Bob & et al (2005), Development and Marketing Strategies for Birding and Wildlife Tourism In the Greater Reno Nevada Region, Nature Tourism Planning.
-Green Ronda & et al (2010), Practices, Needs and Attitudes of Birdwatching Tourists in Australia, The Sustainable Tourism Cooperative Research Centre.
-Hager Sara & et al (2008), Cultural Impacts on Manufacturing Swedish Companies' Marketing Mix in Germany, Bachelor thesis in Marketing, University of Gothenburg.
-Hernández Mogollón & et al (2011), Development and Commercialization of Bird watching Tourism in Extremadura, Cuadernos de Turismo, N.28, PP. 243-245.
-Jaddou Alhroot & et al (2007), Marketing of A Destination Jordan as A case Study, Thesis for a Degree of Doctor of Philosophy, The University of Huddersfield.
-Lu Weilin & et al (2012), Ecotourism experiences reported online, Department of Tourism, Recreation, and Sport Management, Tourism Management, NO. 33.
-Moore peter, 2006, Bioms of the Earth: Wetlands, Chelsea House Publishers.
-Rabun, Sheila J. (2011), Birding and Sustainability at The Arcata Marsh and Wildlife Sanctuary, Thesis for Master of Arts, University of Oregon.
-Rattanakitrungrueang, S, (2007), A Study of Marketing Mix Factors Influencing Tourist's Tourism Destination to Travel to Sukhothai, Thesis for Master of Business Administration in Management, Shinawatra University.
-Sekercioglu, Cagan H. (2002), Impacts of bird watching on human and avian communities, Environmental Conservation, N. 29, PP 282–289.
-Simango,.S, (2011), The Evolution, Structure and Market for Birding Tourism South Africa, Thesis for Master of Arts in Tourism, University of the Witwatersrand.
- Steven. R & Jones.D, 2016, Encyclopedia of Tourism, p: 103.
-Vas, Krisztian (2012), Birding Trail Development from a Tourism Planning Perspective, of Environmental Studies in Geography, University of Waterloo.
-Williams,. Ch(2010), Marketing Process of Hotel Services, Bachelor' thesis, Uuniversity of Applied Sciences.
-Wong Hon Chung, S (2009), Birdwatching Tourism and the Possibility of Developing Cross-border Birdwatching in Hong Kong and China, MA Thesis in Environmental Management, The University of Hong Kong.
-Xie, Philip F. (2012), Socio-economic Impacts of Birdwatching along Lake Erie, Made available by Ohio Sea Grant as OHSU-TS-061 as a result of project.