بررسی اثر توسعه گردشگری بر اشتغال و درآمد ساکنان محلی اورامان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کردستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه کردستان

چکیده

امروزه رقابت فشرده ای بین کشورهای مختلف جهان برای جذب گردشگران به چشم می خورد و این صنعت به عنوان صنعتی
پویا و با ویژگی های منحصربه فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه را به
خود اختصاص داده است. توسعه گردشگری مزایای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی بسیاری
برای جامعه میزبان به همراه داشته و از عوامل مؤثر در شکل دهی الگوی توسعه می باشد. صنعت گردشگری از طریق افزایش
درآمدها نقش به سزایی در توسعه انسانی و اقتصادی دارد. هدف اصلی این مطالعه بررسی نقش توسعه گردشگری بر اشتغال و
درآمد ساکنان محلی اورامان می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای اطمینان از پایایی آن، از
0) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین جنسیت و توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود / ضریب آلفای کرونباخ ( 83
نداشته ولی بین سن و سطح تحصیلات بر توسعه گردشگری رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با توسعه
گردشگری تعداد مشاغل ایجادشده افزایش یافته که به نوبه خود منجر به افزایش سطح درآمدها و کاهش فقر در منطقه می باشد.
همچنین نتایج نشان می دهد که مؤلفه های جلوگیری از مهاجرت جوانان، افزایش درآمد از طریق اجاره منزل و سوئیت و
کاهش انسجام و یکپارچگی اجتماعی ازجمله مهم ترین کارکردهای ناشی از توسعه گردشگری بر منطقه است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبدالله، ( 1388
تحلیل عوامل مؤثر بر گسترش گردشگری در »
ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی
مطالعات و پژوهش های شهری و ،«swotمنطقه ای، سال اول، شماره اول، صص 128
.107
سازوکارهای لازم برای » ،( الوانی، سید مهدی، ( 1372
توسعه پایدار جهانگردی، خلاصه مقالات
برگزیده دومین اجلاس جهانگردی (فرهنگ و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. ،« ( توسعه
،( الوانی، سید مهدی و پیروز بخت، معصومه، ( 1385
فرایند مدیریت جهانگردی، تهران: انتشارات
دفتر پژوه شهای فرهنگی.
افتخاری، عبدالرضا رکن الدین، قلدری ، اسناعیل،
نقش گردشگری روستایی در توسعه » ،(1381)
روستایی (نقد و تحلیل چهارچوبهای نظریه ای)
.41 - مدرس، دوره 6، شماره 2، صص 23 ،«
،( امین بیدختی، علی اکبر و شریفی، نوید، ( 1391
بررسی رابطه بین رونق گردشگری و سرمایه »
،» اجتماعی در مناطق ساحلی دریای خزر
فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، سال
. هفتم، ش 17
بزازان، فاطمه تا جعلی، مریم، ( 1385 )، بررسی اثرات
اقتصادی گردشگری در ایران، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و
اقتصاد، دانشگاه الزهراء (س).
بررسی قابلیت ها و » ،( بهرامی، رحمت الله ( 1389
تنگناهای توسعه گردشگری روستایی استان
چهارمین کنفرانس بین المللی ،» کردستان
27 - جغرافیدانان جهان اسلام، زاهدان، ایران، 25
. فروردین- 1389
تأثیر عملکرد بخش » ،( پرتویی، ملوک ( 1387
گردشگری بر شاخص های کلان اقتصادی طی
برنامه سوم توسعه (با نظری اجمالی به
سیاست های این بخش در برنامه چهارم
بررسی مسائل و سیاست های ،»( توسعه
.5 -14 : اقتصادی، شماره های 77 و 78
،( تقوایی، مسعود .رنجبردستنایی، محمد، ( 1389
تحلیلی بر پراکنش امکانات و خدمات مسیر »
گردشگری شمال شرق استان چهارمحال و
مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، ،» بختیاری
سال اول، شماره اول.
توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر و هدایتی، صلاح،
تأثیر مناطق نمونه گردشگری در » ،(1389)
محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی
(مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت
مطالعات و پژوهش های شهری و ،»( کردستان
- منطقه ای، سال دوم، شماره ششم، صص 73
.94
مقایسه ی » ،( جاروندی، رضا و نازفر، فرقانی، ( 1387
انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و
،» بزرگ سال مطالعه موردی مسافران شهر شیراز
پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، ش دوم.
جلیلوند، محمدرضا، ( 1388 )، بررسی تأثیر تبلیغات
دهان به دهان برجذب گردشگران خارجی شهر
اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
اصفهان، اصفهان.
حبیب پور، کرم، صفری شالی، رضا، 1388 ، کاربرد
در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده های SPSS
کمی)، انتشارات غزال، چاپ اول، تهران.
،( دهدشتی، شاهرخ و مرتضی، فیاضی، ( 1390
مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری،
انتشارات مهکامه، تهران.
دیبانی، پرویز، ( 1370 )، شناخت جهانگردی، نشر
دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
رنجبریان، بهرام و زاهدی، محمد، ( 1389 )، بازاریابی
گردشگری، چاپ هشتم، انتشارات چهارباغ،
اصفهان.
زنگی آبادی، علی؛ محمدی، جمال و زیرکباش، دیبا،
تحلیل گردشگری داخلی شهر » ،(1387)
.131 ، جغرافیا و توسعه، شماره 8 ،» اصفهان
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
. استان کردستان، 1394
سلیمانی هارونی، خدیجه، بهمن خسروی پور،
،( مسعود برادران و منصور غنیان، ( 1389
نگرش ساکنان مناطق گردشگری روستایی »
،» نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی
مجله تحقیقات و توسعه کشاورزی ایران، شماره
.218 -213 ،2
کاظمی، علی، صنایعی، علی، رنجبریان، علی و
شناسایی » ،( آذربایجانی، کریم، ( 1389مزیت های رقابتی در صنعت گردشگری به منظور
جذب گردشگران خارجی موردمطالعه استان
مطالعات و پژوهش های شهری و ،» اصفهان
.93 - منطقه ای، س 2، ش 5، صص 110
تأثیر توسعه گردشگری » ،( میرزایی، رحمت، ( 1388
روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات
، فصلنامه روستا و توسعه، سال 12 ،» کرمانشاه
.76- شماره 4، صص 49
،( مومنی، منصور و علی فعال قیومی، ( 1386
تهران: ،SPSS تحلیل های آماری با استفاده از
انتشارات نشر نو.
نوبخت، محمدباقر و پیروز، الهام، ( 1384 )، توسعه
صنعت گردشگری در ایران، موانع و راهکارها،
انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
،( هزارجریبی، جعفر و نجفی، ملک محمد، ( 1389
،» اعتماد اجتماعی و توسعه گردشگری »
مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،
.53 -70 : سال دوم، شماره 7
Chou, C.M. (2013), “Does tourism
development promote economic
growth in transition countries? A
panel data analysis”, Economic
Modeling, 33: 226-232.
Crompton, J. (1979), “Motivations for
pleasure vacations”. Annals of
tourism research, vol. 6, No. 4, pp.
408-424.
Dritsakis N. (2004), “Tourism as a longrun
economic growth factor: An
empirical investigation for Greece
using a causality analysis”,
Tourism Economics, 10(3), 305–
316.
Holzar, M. (2010), “Tourism and
development: the beach disease”,
Tourism Management, 32, pp 922–
933.
Kulendran N, Wilson K. (2000), “Is
there a relationship between
international trade and international
travel?, Applied Economics, 32, pp
100–109.
Lee CC, Chang C. 2008. Tourism
development and economic growth:
a closer look at panels. Tourism
Management, 29, pp 180–192.
World Tourism Organization (WTO)
(2013): www.world tourism.org.
Yutaka, Arahi, (1998), “Rural Tourism
in Japan, The regeneration of rural
communities”, Tokyo, Japan.