شناسایی و اولویت بندی زیرساختهای اماکن ورزشی در راستای توسعه گردشگری ورزشی، مطالعه موردی: اماکن ورزشی شهر جویبار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول: دانشجوی دکتری مدیریت برنامه ریزی ورزشی، دانشگاه مازندران

2 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

3 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه مازندران

چکیده

گردشگری صنعت جدیدی است که نظر اکثر کشورهای جهان را به سوی خود جلب کرده است و به تازگی سرلوحه صنایع
دیگر قرار گرفته و از صنایع خودروسازی و ذخایر طبیعی نیز پیشی گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت
بندی مولفه های مهم در توسعه اماکن ورزشی شهر جویبار در راستای نیل به توسعه گردشگری ورزشی در این شهر است.
روش پژوهش از نوع آمیخته (ترکیبی) است 5. به علت گستردگی (ازدیاد) جامعه آماری، نمونه آماری از بین متخصصان
ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه (نیمه .(N= گردشگری و مدیریت ورزشی به روش گلوله برفی انتخاب شده است ( 110
ساختارمند) پرسشنامه ساخته است. پژوهش در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است، در بخش کیفی با استفاده از روش
دلفی با 20 نفر از نمونه، به اشباع نظری رسیده و کدگذاری به ترتیب اولویت پاس خها به صورت: 1- فضای مناسب ورزشی
برگزاری رویداد، 2- زیباسازی محل برگزاری رویداد و 3- امکانات اقامتی و تفریحی، بوده است. در بخش کمی از آزمون
و آزمون فریدمن برای اولوی تبندی استفاده شده است. یافت ههای T کلموگروف اسمیرنوف (برای نرمال بودن داده ها)، آزمون
4 از اولویت اول، و امکانات اقامتی / تحقیق نشان داد که امکانات و فضای مناسب ورزشی برگزاری رویداد با میانگین رتبه ای 49
4 از اولویت کمتری برخوردار است. بدون شک میزبانی رویدادهای ورزشی یک فرصت منحصر / و تفریحی با میانگین رتبه ای 01
به فرد برای جذب گردشگر به شهرستان کوچکی همچون جویبار خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


ابوالقاسم تبارگنجی، مهری ( 1388 ). شناسایی توانمندی های
گردشگری ورزشی استان مازندارن. پایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور مرکز تهران.
ادبی فیروزجاه، جواد ( 1385 ). بررسی عوامل مؤثر بر توسعه ی
گردشگری کشور با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی.
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران.
اسدی، نوین؛ سجادی، سیدنصرالله؛ گودرزی، محمود و
مرادی، آرادم ( 1394 )، تعیین شایستگی مدیران
، رویدادهای ورزشی، نشریه مدیریت ورزشی، دوره 7
.174 - شماره 2، ص 159
اصفهانی، نوشین ( 1387 ). تحلیل عوامل مؤثر بر جهانگردی
ورزشی ایران و ارائه ی مدل برنام هریزی استراتژیک. رساله
دکتری. دانشگاه تربیت مدرس تهران
.( ایمانی خوشخو، محمدحسین؛ علیزاده، ولیالله ( 1394
اقتصاد و سیاست گذاری گردشگری، پژوهشگاه علوم
انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.
راسخی ، سعید؛ کریمی پتانل ، سعید؛حسینی ، سپیده.
1393 ). عوامل مؤثر بر تراکم گردشگری در کشورهای در )
حال توسعه ی منتخب . مجله ی برنامه ریزی و توسعه
. 86 - گردشگری ، سال سوم، شماره ی 8 ، ص 69
رضوانی، علی اصغر ( 1380 ). نگرشی کوتاه بر جهانگردی و
توسعه ی آن در ایران. نشریه جهان هوانوردی و گردشگری.
. شماره 51 . صص 5
صداقتی پریسا ( 1389 ). بررسی عوامل موثر بر توسعه توریسم
ورزشی در استان آذربایجان شرقی، پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه شمال.
صداقتی، پریسا؛ همتی نژاد، مهرعلی؛ محرم زاده، مهرداد
1388 ). عوامل موثر بر توسعه توریسم ورزشی، نخستین )
همایش منطقه ای تربیت بدنی دانشگاه کردستان.
صداقتی، پریسا ( 1388 ). برگزاری رویدادهای ورزشی با
محوریت توریسم ورزشی، سیزدهمین همایش علمی
دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشکده تربیت
بدنی دانشگاه گیلان (آذرماه).
قیامی راد، امیر؛ محرم زاده، مهرداد ( 1387 ). بررسی تطبیقی
نقش عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری ورزشی از دیدگاه
مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور ایران و استرالیا.
. نشریه حرکت. شماره 35 . صص 7
متقی طلب، محمد ( 1386 ). بررسی راه های توسعه ی
گردشگری ورزشی در استان گیلان. پایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشگاه گیلان.
مراسلی، عزیز ( 1374 ). تخمین توابع عرضه و تقاضای توریسم
خارجی در ایران .دکتر مجید کرمانی. پایان نامه
کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس تهران .
معین فرد، محمدرضا ( 1387 ). وضعیت صنعت گردشگری
ورزشی ایران و ارائه ی الگوی توسعه ی آن. رساله دکتری.
دانشگاه تربیت معلم تهران.
، رضائی، ناصر ( 1394 ). رویدادهای گردشگری در سال 2014
UNWTO ، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
Tourism Highlight2015 Edition.
هنرور، افشار ( 1383 ). عوامل مؤثر بر گردشگری ناشی از
برگزاری رویدادهای ورزشی بین المللی در کشور از دیدگاه
مدیران و دست اندرکاران ورزش و مدیران گردشگری.
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم تهران.
هنرور، افشار؛ غفوری، فرزاد؛ فرزان، فرزام؛ شریفیان، اسماعیل
1386 ). عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در )
. ایران. فصلنامه المپیک. سال 15 . شماره 4. ص 40
Alipour Eshliki, Sajad & Kaboudi, Mahdi
(2011). Community Perception of Tourism
Impacts and Their Participation in Tourism
Planning: A Case Study of Ramsar, Iran,
ASEAN Conference on Environment‐
Behaviour Studies, Savoy Homann
Bidakara Bandung Hotel, Bandung,
Indonesia, 15‐17June 2011, pp 333‐
341.(Persian)Ehsan, Nohtani. Shahram, Yazdani. Vahid,
Keikha (2015). The Effect of Local Sports on
Tourism Development in Chabahar City
Iran. Journal of Applied Environmental and
Biological Sciences, ISSN: 2090‐4274.Douai
Sport Council(2016), Economic Impact of
sport in Dubai.
Funk, Daniel C. & Bruun, Tennille J. (2007).
"The Role of Socio‐psychological and
Culture‐Education Motives in Market
International Sport Tourism: A Cross‐
Cultural Perspective". Tourism
Management 28 . Pages 806 ‐819.
García Melón, Mónica. Gómez Navarro,
Tomás. Acuña Dutra, Silvia (2012). A
combined ANP delphi approach to
evaluate sustainable tourism.
Environmental Impact Assessment Review
34 (2012) , pp 41–50.
Gibson, H. J. (1998). "Sport tourism: a critical
analysis of research". Sport Management
Review 1:1. Pages 45‐76.
Getz, D. (1998). "Trends, Strategies and Issues
in Sport ‐ Event Tourism". Sport Marketing
Quarterly 7(2), Pages 8‐13
Kennelly, Millicent. Toohey, Kristine (2014).
Strategic alliances in sport tourism:
National sport organisations and sport
tour operators. Sport Management
Review, Volume 17, Issue 4, Pages 407‐418
Kuang, Hsu Tzu. Yi Fan, Tsai , Herg, Huey Wu
(2009). The preference analysis for tourist
choice of destination: A case study of
Taiwan. Tourism management 30 288‐297.
Lloyd, David G. (2015 ). Tourism, Sport and
Events 2015. University of Souft Astralia .
Liu, Chui Hua. Tzeng, Gwo Hshiung. Lee, Ming
Huei. Lee , Po Yen (2013). Improving metro
airport connection service for tourism
development: Using hybrid MCDM models
,Tourism Management Perspectives 6
(2013) , pp 95–107.
Kozak, M. (2005).”Comparative analysisnof
Tourism motivation by nationality and
destination”. Tourism management 23 , pp 22 ‐232 .
Molina, Martinez. Ruben, Ochoa Galvan.
Melissa, Gil Lafuente. Ana , Maria (2014).
Public Policies and Tourism Marketing An
analysis of the competitiveness on tourism
in Morelia, Mexico and Alcala de Henares,
Spain. Procedia ‐ Social and Behavioral
Sciences, 148, 146 – 152
Monavari, s. m. (2013). Delphi
basedstrategic planing for tourism
management. Environ study, 465‐473.
Nair. (2014). Redefining rural tourism in
malaysia: a conceptual perspective. Asia
Pacific journal of tourism research.
Preuss, Holdgerp. (2004). "The Economics
of Staging the Olympics A Comparison of
the Game 1972‐2008". publisher : Edward
Elgar pub.
Schwab, Klaus. Hagemann Snabe, Jim .
Barth Eide, Espen. Blanke, Jennifer.
Moavenzadeh, John Margareta. Drzeniek,
Hanouz ( 2015 ). The Travel & Tourism
Competitiveness Report 2015 Growth
through Shocks. the World Economic.
Swart, Kamilla. & Bob, Urmilla. (2007).
"The Eluding Link: Toward Developing a
National Sport Tourism Strategy in South
Africa Beyond 2010". Politikon, 34 (3 ).
Pages 373‐391.
UNWTO Tourism Highlights, (2012)
EDITION, http://mkt.unwto.org/en/barometer.
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D
8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8
C
World Tourism Organization UNWTO
(2015). Why tourism? Tourism an
economic and social phenomenon.
http://www2.unwto.org/content/whytourism