مطالعه سهم مولفه های موثر بر رضایتمندی گردشگران با کاربرد مدلسازی معادلات ساختاری (مطالعه موردی: شهر قمصر )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران دانشگاه کاشان

چکیده

رضایتمندی گردشگران یکی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آتی و یکی از شاخص
های توسعه یافتگی و کارآمدی صنعت گردشگری محسوب می شود. براین اساس هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل موثر
بر رضایتمندی گردشگران بوده است و از این روی با روش کمی پیمایش و ابزار پرسشنامه که اعتبار و روایی آن از طریق
اعتبار صوری و روایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شده است، 398 نفر از گردشگران شهر قمصر بررسی و با استفاده از
مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفتند. یافته های حاکی از آن هستند که هرچه قدر گردشگران محیط Amos و Spss نرم افزار
و چشم اندازهای طبیعی، خدمات ارائه شده نظیر اطلاع رسانی، خدمات بهداشتی، حمل و نقل و ... ، رفتار جامعه میزبان و
هزینه خدمات را در مقصد گردشگری، مثبت ارزیابی کنند، رضایتمندی و وفاداری بیشتری خواهند داشت. براین اساس بین
متغیرها یک رابطه خطی مشاهده می شود. همچنین مدل تحلیل مسیر نشان داد که توان متغیرهای مستقل در تبیین واریانس
متغیر وابسته 52 درصد بوده و در این میان متغیرهای رفتار جامعه میزبان، کیفیت خدمات، هزینه خدمات و کیفیت محیطی
به ترتیب بیشترین میزان اثر را بر رضایتمندی گردشگران داشتهاند. با توجه به شاخصهای برازش میتوان استدلال کرد که
مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده است. همچنین از دیگر یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که اکثریت
گردشگران، انگیزه سفر خود به این شهر را بازدید از مراسم سنتی گلابگیری عنوان کرده بودند و میانگین رضایتمندی
گردشگرانی که قبلاً به قمصر سفر داشتهاند، کمتر از کسانی است که برای اولین بار به قمصر آمدهاند. میتوان یک دلیل آن را
یکنواخت یا عادی شدن جاذبههای طبیعی و انسانی موجود در شهر قمصر برشمرد که این امر نیازمند برنامهریزی و
سیاستگذاری بیشتر مسئولان در توجه به این شهر سنتی می باشد.

کلیدواژه‌ها


ازکمپ، استوارت( 1369 ). روانشناسی اجتماعی کاربردی،
ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس.
ابراهیمپور،حبیب،سیدنقوی،میرعلی،
یعقوبی،نورمحمد( 1390 ). عوامل موثر بر رضایت و
وفاداری گردشگران در استان اردبیل، فصلنامه
. مطالعات گردشگری، شماره 14
اکبری، هادی( 1381 ). قمصر (گذشته، حال، آینده)، قم:
نشر جمال.
.( آپوستولوپوس، یورکوس، استلالیوادی، اندرویانا کیس( 1388
جامعه شناسی گردشگری، ترجمه بیژن شفیعی، رشت:
انتشارات وارسته.
ایمانی خوشخو،محمدحسین، جاودانه،علی(بی تا) . میزان
رضایت گردشگران اروپایی از تجربه سفر به ایران،
فصلنامه گردشگری و توسعه.
پرچمی، داوود( 1391 ). سنجش رضایت از یک سازمان
(بررسی موردی: سازمان حج و زیارت)، فصلنامه چشم
.186 -151 : انداز مدیریت دولتی ، شماره 10
جفری ام، مارویاما( 1389 ). اصول مدل سازی معادلات
ساختاری، ترجمه صمد رسول زاده اقدم،تهران:پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز افکار
سنجی دانشجویان ایران.
رفیعیان، مجتبی، خدایی زهرا( 1389 ). شهروندان و
فضاهای عمومی شهری: نگرشی تحلیلی بررسی
شاخصها و معیارهای موثر بر رضایتمندی شهروندان
ازفضاهای عمومی شهری، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد
اسلامی.
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد( 1386 ). بررسی اثرات
تکرار سفر به اصفهان بر میزان رضایت گردشگران
خارجی، مجله جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره نهم:
.(77 -65)
ساعی، علی، مختار نائیجی، فاطمه همدانیان( 1389 ). نقش
جاذبه های مقصد گردشگری در جذب توریست
فرهنگی گردشگران خارجی شهر اصفهان، افصلنامه
انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم،
. شماره 20
سعیدا اردکانی،سعید، میرغفوری،سیدحبیب
اله،برقی،شاهین( 1389 ). شناسایی و اولویت بندی
مؤلفه های مؤثر بر سطح رضایت گردشگران
خارجی در شیراز با استفاده از تکنیک های تحلیل
عاملی و تصمیم گیری چند شاخصه، فصلنامه
. مطالعات گردشگری شماره 13
فنی، زهره، مجتبی برغمدی، مجید اسکندرپور، منصور
سلیمانی( 1391 ). سنجش میزان رضایتمندی
گردشگران شهر گرگان، فصلنامه علمی – پژوهشی
-31) : مطالعه مدیریت گردشگری سال هفتم، شماره 20
.(48
قلی پور،فرزاد، سلیمانی،علی،رشیدی،فرزاد( 1387 ). عوامل
موثر بر رضایت گردشگران در ایران:
http://marketingarticles.ir
طالقانی،محمد،فتاحی،سارا( 1384 ). کیفیت خدمات
گردشگری و اهمیت آن در جلب رضایت گردشگر، نشریة
.99 - مدیریت، شمارة 100
.( محمدی فریوسف،احمدی،محمد،هاشمی،سیددادوش( 1389
اعتماد به سازمان های دولتی و سطح رضایتمندی
شهروندان: مطالعه مورد دستگاه های اجرایی استان
. کرمانشاه، فصلنامة تحقیقات فرهنگی، شمارة 3
Chi, G. (2005). “A study of developing
destination loyalty model”, Doctoral
Dissertation, Oklahoma State University .
F-leury-Bahi, Ghozlane et al. (2008).
“Processes of place Identification and
Residential Satisfaction, Enviroment
and Behavior” , Available at:
http://online.segepub.com.
Kozak, M. & Rimmington, M. (2000).
Tourist satisfaction with Mallorca, Spain,
as an off –season holiday destination.
Journal of Travel Research, vol. 38, PP.
260-269
Lea,Jahn(1988). Tourism and development
in the third world, new yorrk:
routlededge press.
Longman Dictionary of Contemporary
English,(1978). Editor in nchifpaulprocter
printed in great britain at the both Lawler,
E. J.&Thye. S. R. & Yoon, J. (2000).
Emotion and Group Cohesion
inProductiveExchange.American Journal
of sociology, 106: 616–57.
Noe, Francis P.(1999).Tourist Service
Satisfaction, www.sagamorepub.com
Truong, T. H., & Foster, D. (2006),tourist
satisfaction at destinations: “The case of
Australian holidaymakers in Vietnam”,
Tourism management, 27, 842-855.