برآورد تابع تقاضای گردشگری با استفاده از رویکرد پنل دیتا (مورد مطالعه: ایران و کشورهای منتخب)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری پردیس دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف این تحقیق، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران میباشد. برای این منظور، عوامل تاثیر گذار بر تقاضای گردشگری با استفاده از
روشهای آماری و اقتصاد سنجی مورد شناسایی قرار گرفتند. تابع تقاضای گردشگری ایران از ده کشور منتخب آلمان، انگلیس، فرانسه،
ایتالیا، اسپانیا، اتریش، روسیه، ترکیه، یونان و دانمارک که طبق آمار سازمان جهانی گردشگری جزء کشورهای برتر گردشگر فرست با
2012 ) تخمین زده شده است. قیمت نسبی - بیشترین هزینهکرد گردشگری هستند، با استفاده از روش رگرسیون برای دورهی ( 1998
گردشگری در مقصد، تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدا، تعداد تخت در تاسیسات اقامتی در مقصد، زیرساختهای مقصد و متغیر
مجازی تحریمهای بینالمللی به عنوان متغیرهای مستقل و تعداد گردشگران ورودی به ایران به عنوان متغیر وابسته منظور شده است.
نتایج حاصل از مدل نشان داد که ضرایب برآوردی تولید ناخالص داخلی، تعداد تخت تاسیسات اقامتی، تعداد فرودگاه و تعداد هواپیما
دارای تاثیر مثبت و معنیداری بر گردشگران ورودی میباشند. از طرف دیگر ضریب برآوردی متغیر قیمت نسبی گردشگری نشان دهنده
اثر منفی آن بر گردشگران ورودی میباشد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر مجازی تحریمهای بین المللی نیز دارای تاثیر منفی بر
میزان گردشگران ورودی در سالهای تحریم بوده است.

کلیدواژه‌ها


سرمایه گذاری در » .( اکبریان، رضا و قائدی، علی. ( 1390زیرساخت های اقتصادی و بررسی تاثیر آن بر رشد پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، .« اقتصادی.47 -12 ، سال اول، شماره 3جبل عاملی، فرخنده و بی ریا، سهیلا. ( 1385
تابع تقاضای کشورهای وارد کننده زعفران ایران با
پژوهش نامه بازرگانی، .«1380 - روش پانل 1370
.134 -109 ، شماره 39
تصریح و » .( حبیبی، فاتح و عباسی نژاد، حسین. ( 1384
برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از
تحقیقات .« دادههای سری زمانی – مقطعی
.115 -91 ، اقتصادی، شماره 70
تاثیر » .( شاه آبادی، ابوالفضل و سیاح، علی. ( 1392
زیرساخت های اقتصادی بر گردشگری: رویکرد پانل
دیتا مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و
برنامه ریزی و توسعه گردشگری، .« توسعه یافته
.43-25 ، سال دوم، شماره 7
برآورد تابع تقاضای » .( صفائی، شهاب الدین. ( 1386
جهانگردی ایران با استفاده از داده های سال های
پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه .«1384 -1359
رازی، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد.
.( ضیایی، محمود و تراب احمدی، مژگان. ( 1392
شناخت صنعت گردشگری با رویکرد سیستمی.
تهران: نشر علوم اجتماعی، چاپ سوم.
تخمین تابع تقاضای » .( رسولی، اسماعیل. ( 1382
مطالعات گردشگری، .« جهانگردی ورودی به ایران
.116 -95 ، شماره 2
بررسی تقاضای صنعت » .( موسایی، میثم. ( 1379
فصلنامه تحقیقات فرهنگی، .« گردشگری در ایران
. سال چهارم، شماره 16 و 17
برآورد تابع تقاضای توریسم در » .( نوری، مهناز. ( 1375
پایان نامه کارشناسی ارشد، .«1372 - ایران 1348
دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی.
.( واحدپور، غلامعباس و جعفری، مهتاب. ( 1390
راهبردهای مدیریت و توسعه پایدار زیرساخت های »
.«SOWT گردشگری ایران با تاکید بر مدل
فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال اول، شماره
.97 -83 ،1
Seetanah, B., Juwaheer, T. D., Lamport, M.
J., Rojid, S., Sannassee, R. V. and
Subadar, A. U. (2011). “Does
Infrastructure Matter In Tourism
Development?”. University of
Mauritius Research Journal, Volume 17,
Pp. 89-108
Aslan, A., Kula, F. and Kaplan, M. (2009).
“International tourism demand for
Turkey: A dynamic panel data
approach”. A Research Journal of
International Studies, Volume 9, Pp.
64-75.
Mahmoudinia, D., Soderjani, E. S and
Pourshahabi, F. (2011). “Economic
Growth, Tourism Receipts and
Exchange Rate in MENA zone: Using
Panel Causality Technique”. Iranian
Economic Review, Volume 15, No.29,
Pp. 130- 146.
Prideaux, B. (2000). “The role of the transport
system in destination development”.
Tourism Management, Volume 21, Pp.
53-63.