بررسی نقش وقف در خدمات رسانی به زائران و گردشگران شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی گروه اقتصاد گردشگری- پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد

2 پژوهشگر گروه اقتصاد گردشگری- پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی مشهد

چکیده

موقوفات سرمایه بسیار بزرگی است که با نگاه مدیریتی مطلوب به آن می
باشد، اما کمتر از توان موردانتظار از این مجموعه در بهبود و رونق اقتصادی کشور استفاده ‌ اقتصادی موجود در جامعه داشته
باشد. لذا ‌ رسانی به گردشگران و زائران می ‌ است. هدف مطالعه افزایش کارایی موقوفات در شهر مشهد جهت خدمات ‌ شده
دستی و گردشگری و اوقاف و امور خیریه و نیز آستان قدس ‌ نظرات تعداد 45 کارشناس از ادارات کل میراث فرهنگی، صنایع
بندی قرار گرفت. ‌ مورد تحلیل و اولویت )FAHP( رضوی، با بکارگیری مدل منطق فازی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
و ‌ های اسکان زائر، خدمات فرهنگی- مذهبی، حمل ‌ های وقف جهت رفع موانع در حوزه ‌ بر اساس نتایج، بایستی از پتانسیل
نقل برون شهری، خدمات شهری و حمل و نقل درون شهری بهره جست. البته نیاز به تغییر در برخی ساختارها و روشها
توان به سازماندهی نظام هدایت وقف در کارکردهای موردنیاز، ایجاد نظام منسجم ‌ در حوزه اوقاف می باشد، از آن جمله می
رسانی و تبلیغات برای تشویق و ترغیب افراد به مقوله وقف، جلوگیری از انجام کارهای تکراری، توزیع متعادل اوقاف و ‌ اطلاع
درآمدهای آن، استفاده از مدیریت نوین اقتصادی و توان تخصصی موسسات مالی جهت افزایش منابع مالی و ... اشاره داشت.

کلیدواژه‌ها


سروش، ا. 1390 . ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در
.151-171: ایران. دوفصلنامه تحقیقات مالی- اسامی، 1
مزینی ا، مرادحاصل ن. 1388 . شناسایی روش های بهینه
تأمین مالی در بخش گردشگری با تاکید بر شاخص های
رقابت پذیری در بخش؛ مجموعه مقالات همایش ملی توسعه
سرمایه گذاری در گردشگری، تهران.
مصباحی مقدم غ، میسمی ح، عبدالهی م، قائمی اصل، م.
1390 . وقف به مثابه تامین مالی خرد اسامی- ارائه الگویتشکیل موسسات تامین مالی خرد وقفی در کشور. پژوهش
.91-130 : های رشد و توسعه اقتصادی، 5
مصباحی مقدم غ، سیاح س، نادری نورعینی م. 1388 . امکان
سنجی وقف سهام و پول- مدل صندوق وقف سهام و پول
در ایران، دوفصلنامه علمی- پژوهشی جستارهای اقتصادی،
.59-89 :12
موسویان ع، نصرآبادی د. 1388 . طراحی اوراق وقف بر مبنای
عقد صلح و وقف جهت تامین مالی طرح های عام المنفعه،
.39-68: دو فصلنامه مطالعات اقتصاد اسامی، 1
Abdel Mohsin A, Ismail M.2008 Cash-Waqf as a
Financial Institution, International Conference on
Waqf and Islamic Civilization, Iran: 13-12.
Shamsiah A.k. 2007. Contemporary Waqf
Administration and Development in Singapore:
challenges and prospects, International Waqf
Conference in Singapore March 7-6, www.muis.
gov.sg.
Habib A. 2007. Waqf-based Microfinancing:
Realizing The Social Role of Islamic finance,
International Waqf Conference in Singapore ,
www.muis.gov.sg.
Muhamad B.2007. Sukuk as a Model for
Improving the Waqf Sector, International Waqf
Conference in Singapore.
Habib A.2011. Waqf-Based Microfinance:
Realizing The Social Role of Islamic banking,
Paper presented in the International Seminar on
integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector,
Singapore:26-14.
Hassan K, Ashraf A. 2010. An Integrated Poverty
Alleviation Model; Combining Zakat, Awqaf
and Micro-Finance, Paper presented at the
Seventh International Conference–The Tawhidi
Epistemology: Zakat and WaqfEconomy, Bangi.
Kahraman , C., Kaya, I. 2009. “A comparative
analysis for multiattribute selection among
renewable energy
Mardhatillah, Amy M, Ronald R, Weni H.
2007. Cash Waqf and Opportunity for Islamic
Microfinance Institutions (Case Study in
Indonesia), International Waqf Conference,
Southern Africa, cape town.