شناسایی عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی به مناطق بیابانی و کویری )مطالعه موردی صادق آباد بافق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه برنامه ریزی گردشگری دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکوتوریسم دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

جاذبه های طبیعی گردشگری یکی از سرمایه های اصلی هر کشور یا منطقه برای توسعه اکوتوریسم به شمار می رود. در میان
منابع متنوع گردشگری ایران، کویرها و بیابانها از جاذبه های خاصی برخوردار است و هریک دارای ویژگیهای تاریخی- فرهنگی
و طبیعی خاص خود هستند که می تواند مانند بسیاری از کشورهای آسیایی سالانه اکوتوریستهای فراوانی را جذب کرد. پژوهش
حاضر در نظر دارد به شناسایی و اولویت بندی ویژگیها و جاذبه های بیابانی و کویری که عوامل موثر در جذب گردشگران خارجی
به این مناطق به شمار می روند، بپردازد. این پژوهش که به مطالعه موردی مناطق بیابانی و کویری منطقه صادق آباد بافق
پرداخته است، از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری گردشگران خارجی ورودی
به منطقه صادق آباد تا آذر سال 1393 و 200 گردشگر خارجی به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی انتخاب شده است. ابزار
جمع آوری داده ها پرسشنامه و جهت تجزیه تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل عاملی و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج
56 تقلیل داده است و عامل ها به عامل درمانی، / حاصل از تحلیل عاملی شاخص ها را به 7 عامل با درصد واریانس تجمعی 83
طبیعی و آموزشی، ورزشی-تفریحی، تسهیلات، اطلاع رسانی و تبلیغات، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی نامگذاری شده اند.
همچنین آزمون فریدمن نشان داد مهمترین عامل از نظر گردشگران، عامل اجتماعی که شاخص امنیت را در خود جای داده
6 و عامل ورزشی- / 6 در رتبه اول می باشد و سپس عوامل طبیعی -آموزشی با میانگین رتبه ای 08 / است با میانگین رتبه ای 10
4 دارای بالاترین اهمیت در جذب گردشگران به مناطق بیابانی و کویری صادق آباد می باشند.. / تفریحی با میانگین رتبه ای 32

کلیدواژه‌ها


1.ابراهیم زاده، عیسی; ولاشجردی فراهانی، راضیه، 1391 ، تحلیلی
بر انگیزه گردشگران و تاثیر عامل جنسیت و درآمد بر آن)مطالعه
موردی گردشگران نوروزی محلات، فصلنامه علمی- پژوهشی
1- مطالعات شهری، شماره چهارم ص 10
2. ابراهیمبای سلامی، غلام حیدر، غلامی، منا، 1390 ، سیاست
گذاری اکوتوریسم پایدار کویری در ایران و امارت متحده عربی)یک
مطالعه تطبیقی(، فصانامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه صص
31-58
3. آریان پور، آزاد، نیکبخت، سجاد، خوش نظر، مامند، جمینی،
داود، 1391 ، شناسایی و اولویت
4. حکمت نیا، حسن، موسوی، میرنجف، 1385 ،کاربرد مدل در
جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای،انتشارات علم نوین
5. خالدی، شهریار،صالحیان بادی، محسن، 1391 ، جایگاه اکوتوریسم
بیابانی در توسعه سکونتگاههای روستایی)مطاله موردی اقامتگاه
گردشگری متین آباد( فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی منطقه
93- ای شماره 8 صص 103
6.درام، اندی; مور، آلن، 1387 ، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت
اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، تهران، نشرآییژ
خلاصه ای از ، spss 7.رابرت، هو، 1388 ، تجزیه وتحلیل و تفسیر با
فصل 12 ، ترجمه احمد عبدالملکی، دانشگاه پیام نور
8.سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان
یزد، 1386
9.کلانتری، عبدالحسین، فرهادی، محمد، 1387 ، جوان و مصرف
گردشگری، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، شماره دوم. منصوری، برهان، رضوی، سیدحمید، منصوری، مرتضی، 1389
اکوتوریسم در بیابان، پتانسیل و قابلیت های بیابانگردی، اولین
همایش ملی کویر، فرصت ها و تهدیدات و تاثیر آن بر امنیت پایدار،
دانشگاه بیرجند
11 . مومنی، منصور، فعال قیومی، علی، 1386 ، تحلیل آماری با
تهران، نشر نو ، spss استاده ار
12 . نائیجی، مختار، 1388 ، تحلیل جامعه شناختی جذب توریست
فرهنگی در ایران)مطالعه موردی گردشگران شهر اصفهان، پایان نامه
کارشناسی ارشد،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس
13 . هزارجریبی، جعفر; نجفی، ملک محمد، 1391 ، بررسی جامعه
شناختی عوامل موثر بر توسعه گردشگری در ایران، با رویکرد جذب
گردشگران خارجی، مجله علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه ریزی
شماره 4 صفحات 133 تا 146
-14Wang xin, WU,J, Guo,F, LI,L (2012), study
on behavioral intention of desert tourism based on
survey of perceptive images, journal of research
desert, vol 4
-15Zehrer Anta & Siller Hubert(2007),
“Destination Goods as Travel Motives- The case
of Tirol”, Tourism Review, Vol.62, No. 4+3.
-16Horner, S. and Swarbrooke, J. (2005). Leisure
Marketing: A Global Perspective. Elsevier
Butterwork-Heinemann.