نقش شاخص صلح در بهبود پیش بینی تقاضای گردشگری با استفاده از تکنیک بارومتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد گردشگری پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد موسسه آموزش عالی پارسا، بابلسر، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد نظری، دانشگاه مفید، قم، ایران

چکیده

پی شبینی روند کوتاه مدت و بلندمدت ورود گردشگران، برای کسب و کارها و مدیران مقاصد گردشگری، حائز اهمیت فراوانی
است؛ فقط در صورت برآورد صحیح تقاضای محصولات گردشگری است که می توان از اتلاف منابع جلوگیری و عرضه
بینی تقاضای گردشگری ‌ ریزی کرد. بیشتر مطالعات در زمینه پیش ‌ محصولات گردشگری را متناسب با طرف تقاضای آن برنامه
های بارومتری، با استفاده از شاخص ‌ اند. این مقاله قصد دارد ضمن معرفی تکنیک  های کیفی و یا کمّی استفاده کرده از رهیافت
صلح فعال روشی را برای بهبود پیش بینی های موجود از روند گردشگری در مقاصد بیان نماید.
توانند در کوتاه مدت اطلاع دقیق تری ‌ شود که تکنیک های بارومتری با استفاده از شاخص صلح، می در این مطالعه نشان داده می
از نقاط بازگشت یا همان نقاط شروع و پایان دورهای تجاری داشته باشند؛ بنابراین، استفاده از رهیافت بارومتریک به همراه
های پی شبینی، م یتواند بر اعتبار نتایج پی شبینی بیفزاید

کلیدواژه‌ها


منابع
ابراهیمی، محسن و محمود آل مراد جبدرقی. ) 1390 (. بررسی
ارتباط علی بین توریسم و درآمد سرانه خانوارهای شهری در ایران
1386-1338 . ارائه شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران،
مشهد مقدس: دانشگاه فردوسی مشهد.
ایمانی خوشخو، محمد حسین و ولی الله علی زاده. ) 1392 (. اقتصاد
گردشگری: مروری بر پیشینه تحقیق در خارج و داخل. مجله
.) گردشگری علم و فرهنگ. اول) ۱
ایمانی خوشخو، محمد حسین و ولی الله علی زاده. ) 1394 (. اقتصاد و
2، ج اول(. ترجمه - سیاست گذاری گردشگری. )ویرایش اول، جلد 1
و تالیف، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد
دانشگاهی.
تحف العقول. ) 1383 (. قم: دارالحدیث.
تقوی، مهدی و علی قلی پور سلیمانی. ) 1388 (. عوامل موثر بر رشد
صنعت گردشگری ایران. پژوهشنامه اقتصادی. )شماره ۳۴(، ص
.۱۷۲ –۱۵۷
حبیبی، فاتح و حسین عباس ینژاد. ) 1384 (. تصریح و براورد تابع
تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی- مقطعی.
.۱۱۶ – مجله تحقیقات اقتصادی. جلد اول)شماره ۳۴(، ص ۹۱
خسروآبادی، محمد. ) 1385 (. تخمین تابع تقاضای توریسم خارجی
1344 و ارائه استراتژیهای گسترش صنعت - ایران طی دوره 1383
توریسم ایران )با استفاده از استراتژیهای توسعه توریسم در مالزی،
سنگاپور و مصر( )پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه صنعتی
اصفهان.
رسولی، اسماعیل. ) 1382 (. تخمین تابع تقاضای جهانگردی ورودی
.۱۰۲ – به ایران. فصلنامه مطالعات جهانگردی. )شماره ۲(، ص ۹۵
صباغ کرمانی، مجید. ) 1375 (. بررسی وضع صنعت توریسم و تخمین
توابع عرضه و تقاضای آن در ایران )طرح پژوهشی(. تهران: وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی.
صباغ کرمانی، مجید، عباس عصاری آرانی و آرزو راسخی نژاد.
1388 (. تخمین تابع تقاضای گردشگری داخلی در ایران )پایان (
نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
فرزین، محمد رضا، سوده بیات و ولی الله علی زاده. ) 1394 (. بررسی
رابطه بین شاخص صلح جهانی و رشد گردشگری با رویکرد انتقادی:
رهیافت داده های تابلویی. در همایش یک میلیارد گردشگر یک
۱۵۳(. تهران: – میلیارد فرصت روز جهانی گردشگری. )ص ص ۱۳۷
دانشگاه علامه طباطبایی.
.) فرزین، محمدرضا، امیر افسر، تقی اکبر پور و علی اکبرپور. ) 1393
مدل سازی پیش بینی گردشگری ورودی به ایران با استفاده از
و شبکه های عصبی فازی. فصلنامه مطالعات ARIMA روشهای مدیریت گردشگری. دوره ۱۱)شماره ۲۴(، ص ۱
.) قهرمان زاده، محمد، هاشم محمودی و ابراهیم جاودان. ) 1392
پیش بینی تقاضای فصلی توریسم در ایران )کاربرد الگوهای سری
۷(، ص ( زمانی فصلی(. مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری. ۲
.۸۱ –۶۶
گل لاله، منوچهر. ) 1389 (. تخمین تابع تقاضای گردشگری در ایران
)پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.
محمدزاده، پرویز، داود بهبودی، مجید افشاری و سیاب ممی پور.
1389 (. تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران ) (
فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی. دوره .) tvp رهیافت
.۱۳۲ – اول)شماره اول(، ص ۱۰۷
محمدی، تیمور، مجتبی کریمی، نگین نجارزاده و معصومه شاه کرم
اوغلی. ) 1389 (. عوامل موثر بر تقاضای گردشگری در ایران. فصلنامه
.۱۴۲ – علوم اقتصادی. جلد چهارم)شماره ۱۰(، ص ۱۱۴
مراسلی، عزیز. ) 1374 (. تخمین توابع عرضه و تقاضای خارجی
گردشگری ایران )پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه تربیت
مدرس، تهران.
معادی، سهیلا. ) 1391 (. تخمین تابع تقاضای کل توریسم در ایران
پایان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه ( ARDL با استفاده از روش
تربیت مدرس، دانشکده مدیریت و اقتصاد.
موسایی، میثم. ) 1383 (. تخمین تابع تقاضای توریسم به ایران.
.۲۴۴ – پژوهش نامه بازرگانی. جلد ۴)شماره ۸(، ص ۲۲۵
مومنی وصالیان، هوشنگ و لیلا غلامی پور. ) 1392 (. تخمین تابع
تقاضای گردشگری در استانهای منتخب. فصلنامه علوم اقتصادی.
.۱۸۳ – ۱۴(، ص ۱۶۵ (۵
.Archer, B., Ritchie, J. R. B., & Goeldner, C. R
Demand forecasting and estimation. .)1987(
Travel, tourism, and hospitality research. A
.85-77 ,handbook for managers and researchers
Blake, A., Durbarry, R., Eugenio-Martin, J. L.,
Gooroochurn, N., Hayc, B., Lennon, J., ... &
Tourism in Scotland: The .)2004( .Yeoman, I
Moffat Model for tourism forecasting and policy
in complex situations. In Tourism: State of the
Art Conference, Strathclyde University, Glasgow,
.June
Forecasting Tourism .)2001( .Douglas, C. F
Demand: Methods and Strategies. Linacre House,
.Jordan Hill, Oxford
.)2010( .Dwyer, L., Forsyth, P., & Dwyer, W
Channel :)3 .Tourism economics and policy (Vol
.View Publications
Violence، peace، and .)1969( .Galtung، Johan
،)3(6 .peace research. Journal of peace research
191–167
Leading .)2003( .Kulendran, N., & Witt, S. F
,indicator tourism forecasts. Tourism Management
.510-503 ,)5(24
Forecasting turning .)2001( .Rosselló-Nadal, Jpoints in international visitor arrivals in the
-365 ,)4(7 ,Balearic Islands. Tourism Economics
.380
.Bruce Prideaux و Kim، Samuel Seongseop
Tourism، peace، politics and ideology: .)2003(
Impacts of the Mt. Gumgang tour project in the
،)6(24 .Korean Peninsula. Tourism Management
.685–675
Tourism، civil society and .)2012( .Scott، Julie
.peace in cyprus. Annals of Tourism Research
.2132–2114 ،)4(39
.)1997( .Turner, L., Kulendran, N., & Fernando, H
The use of composite national indicators for
,)4(3 ,tourism forecasting. Tourism Economics
.317-309