بررسی عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت مالی از دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد برنامه ریزی توسعه گردشگری از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش عوامل مؤثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بررسی قرار گرفته و پنج
عامل کمبود خدمات و زیرساختها، مشکلات تقاضای فصلی، ضعف بازاریابی و تبلیغات، موانع فرهنگی و اجتماعی و تعدد
مراکز تصمیم گیری به عنوان موضوعات مرتبط با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد مطرح
شد. برای پاسخگویی به ارتباط این عوامل با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری پنج فرضیه تدوین و برای آزمون فرضیات
استفاده شده است. این ANOVA و آزمون تحلیل واریانس t از آزمونهای آماری نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون
پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی و همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش کارشناسان و دست اندرکاران مرتبط با
صنعت گردشگری در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشند و داده های مورد نیاز بوسیلة پرسش نامه جمع آوری گردید.
نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین کمبود خدمات و زیر ساختها و توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و
بویراحمد و هم چنین بین مشکلات تقاضای فصلی، ضعف بازاریابی و تبلیغات ، مشکلات فرهنگی-اجتماعی و در نهایت تعدد
مراکز تصمیم گیری با توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


الف( منابع فارسی
- باهر، حسین، ) 1377 ( دگراندیشی پیرامون
گردشگری)ایرانگردی و جهانگردی(، فصلنامه مطالعات مدیریتشماره 20 ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه
طباطبایی، تهران
- زاهدی، شمس السادات، ) 1388 ( گردشگری و توسعه
پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های
توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه
طباطبایی،تهران، 11
- زاهدی، شمس السادات،) 1385 ( مبانی توریسم و
اکوتوریسم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
- گی، چاک. وای ) 1386 ( جهانگردی در چشم اندازی
جامع.)ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی() چاپ چهارم( تهران،
دفتر پژوهش های فرهنگی .
- مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر،) 1382 ( ارزیابی موانع
توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه
. 25-58 ، بازرگانی، 28
- وجدان طالشمکائیل،رحیم.) 1387 (.موانع و چالشهای
توسعه گردشگری داخلی در استان اردبیل، پایان نامه کارشناسی
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان.
- ولی زاده، حمید،) 1385 ( چالشهای فراروی توسعه صنعت
توریسم در ایران با تأکید بر کلانشهر تبریز، پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تبریز .
ب( منابع انگلیسی
,)2008(.Chiang Lee, Chien and Chun-Ping Chang
Tourism development and economic growth, A
. 29 closer look at panels, Tourism Management
Acommunity perspective on .)2006( .Mitz, R
tourism development.Master Thesis: BSC, Trent
. University