نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران)مطالعه موردی: شهر قم(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی

چکیده

در عصر حاضر که تفریح و سرگرمی با زندگی مردم گره خورده است، ذائقه زائران تا اندازه ای به سوی جاذبه های تفریحی و
سرگرمی پیشرفته و جدید حرکت نموده است. لذا ایجاد امکانات تفریحی شهری موجب رونق بازدید علاق همندان از جاذبه های
قدیمی نیز خواهد شد. امروزه جاذبه های طبیعی، آثار باستانی و... تنها دلیل سفر به شهرها نیست بلکه امکانات تفریحی شهری
جذاب مانند بوستان های زیبا، مراکزخرید متنوع، دریاچه های مصنوعی و پار کهای آبی نیز نقش مهمی در توقف بیشتر
زائران در شهرهای مذهبی دارد. این پژوهش به نقش امکانات تفریحی شهری در افزایش مدت توقف زائران در شهر مذهبی
قم پرداخته است. قم به دلایل مختلف از جمله وجود بارگاه ملکوتی حضرت معصومه)س(، مسجد مقدس جمکران، شاهراه
مواصلاتی کشوری و غیره، به عنوان یکی از شهرهایی می باشد که بیشترین زائر و تردد را در کشور به خود اختصاص داده
است. بدلیل توقف کوتاه مدت زائران عل یرغم پتانسیل بالای گردشگری در قم، این شهر به عنوان مورد مطالعه از سوی محقق
انتخاب شد. پژوهش حاضر، رویکردی توصیفی تحلیلی داشته و به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. ابتدا چارچوب
نظری بر اساس ادبیات موضوع و با مطالعه متون مرتبط تدوین شده و سپس داد هها و اطلاعات مورد نیاز، از طریق پیمایش و
مشاهده جمع آوری گردید. جامعه ی آماری تحقیق، زائران بازدیدکننده از شهر مذهبی قم در سال 1393 م یباشند و به منظور
نمون هگیری، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بین امکانات تفریحی شهری و افزایش مدت توقف زائران در قم رابطه مثبت و معناداری
وجود دارد. متغیر مستقل تأثیرگذار بر افزایش مدت توقف زائران در قم، امکانات تفریحی شهری می باشد که مصادیق بارز آن:
مراکز خرید، بوستان و پارک جنگلی، دریاچه مصنوعی، پارک آبی و شهربازی می باشند. در پایان براساس نتایج بدست آمده،
راهبردهایی پیرامون توسعه امکانات تفریحی شهری و افزایش مدت زمان اقامت زائران در قم پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع
الف( منابع فارسی
- باهر، حسین، ) 1377 ( دگراندیشی پیرامون
گردشگری)ایرانگردی و جهانگردیشماره 20 ، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه
طباطبایی، تهران
- زاهدی، شمس السادات، ) 1388 ( گردشگری و توسعه
پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی در سیاست های
توسعه گردشگری، فصلنامه مطالعات جهانگردی، دانشگاه علامه
طباطبایی،تهران، 11
- زاهدی، شمس السادات،) 1385 ( مبانی توریسم و
اکوتوریسم، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
- گی، چاک. وای ) 1386 ( جهانگردی در چشم اندازی
جامع.)ترجمه: علی پارسائیان و محمد اعرابی() چاپ چهارم( تهران،
دفتر پژوهش های فرهنگی .
- مدهوشی، مهرداد و ناصرپور، نادر،) 1382 ( ارزیابی موانع
توسعه صنعت گردشگری در استان لرستان، فصلنامه پژوهشنامه
. 25-58 ، بازرگانی، 28
- وجدان طالشمکائیل،رحیم.) 1387 (.موانع و چالشهای
توسعه گردشگری داخلی در استان اردبیل، پایان نامه کارشناسی
ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشگاه اصفهان.
- ولی زاده، حمید،) 1385 ( چالشهای فراروی توسعه صنعت
توریسم در ایران با تأکید بر کلانشهر تبریز، پایان نامه کارشناسی
ارشد دانشگاه تبریز .
ب( منابع انگلیسی
,)2008(.Chiang Lee, Chien and Chun-Ping Chang
Tourism development and economic growth, A
. 29 closer look at panels, Tourism Management
Acommunity perspective on .)2006( .Mitz, R
tourism development.Master Thesis: BSC, Trent
. University