مروری بر تصویر برند در مقصدهای گردشگری و بررسی روشهای اندازه گیری آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ ،MBA 1 استادیار دانشکده مدیریت

2 دانشگاه علم و فرهنگ )نویسنده مسئول ،MBA 2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت

3 استادیار دانشکده مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

امروزه یکی از دارائی های با ارزش برای افراد، مکان ها، کشورها و سازمان ها برند است. با توجه به محیط پرچالش و رقابتی
امروز جهان، نیاز به داشتن برندی قوی روز به روز بیشتر احساس می شود. صنعت گردشگری نیز همانند صنایع دیگر، یکی از
صنایعی است که به شدت رقابتی شده است. مقصدهای گردشگری بخش مهمی از این صنعت را تشکیل داده و رقابت فشرده
ای میان آنها در حال شکل گیری است. از همین رو داشتن برندی قوی برای آنها ضروری به نظر می رسد. یکی از مزایای
اصلی داشتن برندی قوی، ساده سازی تصمیمات برای مشتریان و ایجاد یک مزیت رقابتی برای این مقصد هاست. یکی از
اجزای اصلی تشکیل دهنده ی برند، تصویر برند است. داشتن تصویری قدرتمند از برند می تواند سبب ساختن برندی قوی در
بازار شود. گرچه تا به امروز محققین زیادی در مورد این مفهوم کار کرده اند اما کمبود تحقیقاتی که دیدگاه های محققین
را از گذشته تاکنون به شکل تخصصی مورد بررسی قرار داده و مفاهیم به کار رفته در آنها را به زبانی ساده و قابل فهم بیان
کند به شدت احساس می شود. از این رو، مقاله حاضر قصد دارد تا با مرور تحقیقاتی که تاکنون در زمینه برند و تصویر
آن انجام شده است، این مفهوم، اجزای سازنده آن و روش های اندازه گیری آن را به زبانی ساده و کاربردی معرفی کنیم.

کلیدواژه‌ها


منابع
- قدیانی، س. ) 1390 (. بررسی ابعاد برند خدمات و تاثیر آن در
ایجاد ارزش برای مشتریان : با دیدگاه وفادار سازی مشتریان.
- کلر, ک. ل. ) 1391 (. مدیریت استراتژیک برند. )ع. بطحایی,
مترجم( تهران: انتشارات سیته.
Boo, S., Busser, J., & Baloglu, S. (2009). A model
of customer-based brand equity and its application
to multiple destinations. Tourism Management 30
., 219–231
Santos-Vijande, M. L., Río-Lanza, A. d.,
Suárez-Álvarez, L., & Díaz-Martín, A. (2011).
The brand management system and service firm
.competitiveness. Journal of Business Research
Aaker, D. A. (1996). Measuring Brand Equi-ty Across Products and Markets. CAUFORNIA
.MANAGEMENT REVIEW, 38(3), 102-120
Baloglu , S., & McCleary, K. (1999). A model of
destination image formation. Annals of tourism
.research, 26, 868-897
Bian, X., & Moutinho, L. (2009). The role of
brand image, product involvement, and knowledge
in explaining consumer purchase behaviour
of counterfeits Direct and indirect effects. Europe-
.an Journal of Marketing, 45, 191-216
Chandon, P. (2003). Note on measuring brand
awareness, Brand image, Brand equity and Brand
.value. INSEAD Faculty and research, 1-12
Chen, C.-H. (2001). Using free association to examine
the relationship between the characteristics
of brand associations and brand equity. JOURNAL
OF PRODUCT& BRAND MANAGEMENT,
.10(7), 439-451
Dennis, C., Murphy, J., Marsland, D., Cockett ,
T., & Patel, T. (2002). Measuring Brand Image:
Shopping Centre Case Studies. International Review
of Retail, Distribution and Consumer Re-
.search, 12(4), 353-373
DILLON, W. R., MADDEN, T. J., KIRMANI,
A., & MUKHERJEE, S. (2001). Understanding
What’s in a Brand Rating:A Model for Assessing
Brand and Attribute Effects and Their Relationship
to Brand Equity. Journal of Marketing Re-
.search, 415-429
Dobni, D., & Zinkhan, G. M. (1990). In Search of
Brand Image: A Foundation Analysis. Advances
.in Consumer Research, 17, 110-119
Echtner, C. M., & Ritchie, J. B. (2003). The Meaning
and Measurement of Destination Image. Jour-
.nal of tourism studies, 14(1), 12
Faircloth, J. B., Capella, L. M., & Alford, B. L.
(2001). THE EFFECT OF BRAND ATTITUDE
AND BRAND IMAGE ON BRAND EQUITY.
.European Journal of Marketing, 45, 15
GABRIELSSON, M. (2005). Branding Strategies
of Born Globals. Journal of International Entre-
.preneurship, 3, 24
García, J. A., Gómez, M., & Molina, A. (2012). A
destination-branding model: An empirical analysis
based on stakeholders. Tourism management,
.646-661
Garín-Muñoz, T. (2004). Madrid as a Tourist Destination:
Analysis and Modelization of Inbound
Tourism. INTERNATIONAL JOURNAL OF
.TOURISM RESEARCH, 6, 14
Hosany, S., Ekinci, Y., & Uysal, M. (2006). Des41
tination image and destination personality: An
application. Journal of Business Research, 59,
.638–642
Hsieh, M. H. (2002). Identifying Brand Image Dimensionality
and Measuring the Degree of Brand
Globalization: A Cross-National Study. ]oumol of
.intematimul Marketing, 10(2), 46-67
Hsieh, M.-H., Pan, S.-L., & Setiono, R. (2004).
Product-, corporate-, and country-image dimensions
and purchase behavior: A multicountry analysis.
Journal of the Academy of Marketing Sci-
.ence, 32(3), 251-270
Ibrahim, E. E., & Gill, J. (2005). positioning strategy
for a tourist destination, based on analysis of
customers’ perceptions and satisfactions. Market-
.ing Intelligence & Planning, 23(2), 172 - 188
Johnson, R., & Bruwer, J. (2007). Regional brand
image and perceived wine quality: the consumer
perspective. International Journal of Wine Busi-
.ness Research, 19(4), 276-297
KAPFERER, J. N. (2008). The New Strategic
Brand Management : creating and sustaining
brand equity long term (4 ed.). Great Britain in:
.Kogan Page
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring,
and Managing Customer-Based Brand Equity.
.Journal of Marketing, 57(1), 1-22
Keller, K. L. (2001). Building Customer-Based
Brand Equity:A blueprint for Creating Strong
.Brands. 1-38
Keller, K. L., & Aaker, D. A. (1992). The Effects
of Sequential Introduction of Brand Extensions.
.Journal of Marketing Research, 29(1), 35-50
Kotler, P. (2002). Marketing Management,Millenium
Edition. Upper Saddle River, New Jersey
.07458: PEARSON CUSTOM
Labrecque, L. I., Markos , E., & Milne , G. R.
(2011). Online Personal Branding: Processes,
Challenges, and Implications. Journal of Interac-
.tive Marketing, 25, 37-50
Low, G. S., & Lamb Jr, C. W. (2000). The measurement
and dimensionality of brand associations.
JOURNAL OF PRODUCT & BRAND MAN-
.AGEMENT, 9(6), 350-368
Martínez, E., & Chernatony, L. d. (2004). The effect
of brand extension strategies upon brand im-
.age. Journal of Consumer Marketiing, 21, 39-50
Martinez, E., & M. Pina, J. (2003). The negative
impact of brand extensions on parent brand image.
JOURNAL OF PRODUCT & BRAND MAN-
.AGEMENT, 12(7), 432-448
Meenaghan, T. (1995). The role of advertising in
brand image development. Journal of Product &
.Brand Management, 4, 23-34
Mohsin, A. (2005). Tourist attitudes and destination
marketing—the case of Australia’s Northern
Territory and Malaysia. Tourism Management, 26,
.10
Pitta, D. A., & Katsanis, L. P. (1995). Understanding
brand equity for successful brand extension.
JOURNAL OF CONSUMER MARKETING,
.12(4), 51-64
Saraniemi, S., & Ahonen, M. (2008). Destination
Branding from Corporate Branding Perspective.
.14
Tasci, A. D., & Kozak, M. (2006). Destination
brands vs destination images:Do we know what
we mean? Journal of Vacation Marketing, 12(4),
.299–317
TUOMINEN , P. (1999). Managing Brand Equity.
.LTAAN, 65-100
Woodward, T. (2000). Using brand awareness and
brand image in tourism channels of distribution.
.Journal of Vacation Marketing , 6(2), 119-130
Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An Examination
of Selected Marketing Mix Elements and
Brand Equity. Journal of the Academy of Market-
.ing Science, 28(2), 195-21
Yooa, B., & Donthu, N. (2001). Developing and
validating a multidimensional consumer-based
brand equity scale. Journal of Business Research,
.52, 1-14