ارائه مدل انتخاب تامین کنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر با بکارگیری مورد CFPR و ANP رویکرد تلفیقی مطالعه : قالی و گلیم استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش گردشگری, دانشگاه تهران

چکیده

امروزه زنجیره تامین در سازمان ها از طریق افزایش سطوح تامین منابع و انجام برون سپاری، به عنوان یک مزیت رقابتی
برای سازمان ها تلقی می شود. این امر منجربه این شده است که انتخاب تأمین کنندگان مناسب در زنجیره تامین
یک رویکرد استراتژیک کلیدی برای سازما نها به شمار آید. هدف این پژوهش ایجاد یک ماتریس تصمی مگیری جهت
ارزیابی معیارهای انتخاب تامی نکنندگان صنایع دستی برای جذب گردشگر بیشتر می باشد.در این تحقیق پس از
فازی تعیین گردید. ANP شناسایی معیارهای انتخاب تامین کنندگان ، مهم ترین عوامل از طریق تکنیک تاپسیس و
نتایج این پژوهش نشان می دهدکه عواملی چون درجه همکاری تامین کنندگان، طول دوره
گارانتی محصولات، شرایط پرداخت، قیمت رقابتی، توجه به مشتریان، دوام محصول، از بین
عوامل شناسایی شده دارای بیشترین تاثیرگذاری می باشند، و باید مورد توجه ویژه قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها


- حیدری قره بلاغ، هادی، شناسایی و عارضه یابی مدیریت زنجیره
.1-11 ،14،1388) تامین،) 6
- کرمی،زکیه،بررسی نقش توانمندی های گردشگری استان ایلام در
توسعه پایدار با تاکیدبر موقعیت ترانزیتی، پایان نامه کارشناسی ارشد،
) دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران) 1384
Chen, C.H., Mon, D.L, «Evaluating weapon
systems by analytic hierarchy process based on
,63,1992 ,fuzzy scales», Fuzzy Sets and Systems
.10-1
Chen, Y.H, Chao, R.J, «Supplier selection using
consistent preference relations» ,Expert Sysems
with
Eftekhari A, Poortaheri M, Mahdavian F. [the
prioritization of the tourism potential in rural
areas: Nir city]. Geography and Development
.38-23 :24 ;2011
Gunasekaran, A., Patel, C., & Tirtiroglu, E,
«Performance measures and metrics in a supply
chain environment». International Journal
,of Operations & Production Management
.87-2001,71,)7(21
Mendoza ,A.,& Ventura,J.A . Analytical models
for supplier selection and order quantity allocation,)2012( 36 Applied Mathematical Modelling
.3835–3826
Mohanty, B.k., Singh, N, «Fuzzy relational
equations in analytical network process», Fuzzy
.19-11 ,2005 ,63 ,Sets and Systems
Negi J. Travel Agency Operaon: Concepts and
Principles. New Delhi: Kanishka Publishers
.2003 ;Distributors
Ruoming, X., «Fuzzy logarithmic least squares
ranking method in analytic hierarchy process»,
.190-175 ,2006 ,77 ,Fuzzy Sets and Systems
Saaty, T.L., Vargas, L.G, «Uncertainty and rank
order in the analytic hierarchy process», European
-107 ,1987 ,32 ,Journal of operational research
.117
Semih, C. H, «Evaluating naval tactical missile
systems by fuzzy ANP based on the grade value
of membership function», European Journal of
.350–343 ,2009 ,96 ,Operational Research
Shaw G, Williams MA. Tourism and tourism
.2004:space. London: SAGE publications
Shu,m.h, Hsu , b.m., Chiang,c.y, Supplier selection
using fuzzy quality data and their applications to
37 touch screenExpert Systems with Applications
.620–6192 ,2010,
Tsai,y.l., Yang,y.j., Lin,c.h , A dynamic decision
approach for supplier selection using ant colony
37 system Expert Systems with Applications
.8321–8313 ,2010,
William, H., Xiaowei, X., Prasanta, K, Multicriteria
decision making approaches for supplier
evaluation and selection: A literature review,
,202 ,European Journal of Operational Research
.24–16 ,2010
www. geography. sit. co. uk
www. touristy. blogfa. com