تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه بین فاصله و عملکرد اقامتگاههای عمومی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده

چ یکده
اقامتگاه های عمومی از اجزای اصلی زنجیره ارزش و یکی از بخش های تاثیر گذار صنعت گردشگری به شمار می روند. زیرا
گردشگر به هر مکانی وارد شود، نیازمند محلی برای خواب و استراحت است و موقعیت و مکان هتل از مولفه های اصلی انتخاب
هتل و حتی مقصد گردشگری از سوی گردشگران است. انتظار منطقی این است که گردشگران تمایل به اقامت در هتلهائی
داشته باشند که از نظر فاصله نزدیکتر باشند و سرمایه گذاران نیز موقعیت و مکان را به عنوان یک پارامتر اصلی تصمیم گیری
لحاظ کنند. علیرغم اهمیت زیاد موقعیت و مکان هتل، در ادبیات صنعت گردشگری و هتلداری کمتر بدان پرداخته شده است.
از سوی دیگر، موضوعی که در مطالعات قبلی تقریبا نادیده گرفته شده است، نقشی است که فن آوری اطلاعات و ارتباطات)فاوا(
میتواند در رابطه بین دوری و نزدیکی هتل از یک سو و عملکرد هتل به عنوان یک متغیر وابسته، از خود برجای گذارد. بسیاری
از محققین حوزه فاوا بر این باورند که پذیرش و استفاده از فاوا در بنگاههای اقتصادی بطور عام و در صنعت هتلداری بطور
اولی میتواند موجبات بهبود شاخصهای عملکردی را فراهم سازد. اما نتایج مطالعات میدانی اثرات متفاوتی از فاوا بر بهره وری
هتلها نشان داده است. در عین حال عناصری همچون موقعیت، مکان، مسافت و فاصله هتل از مراکز جمعیتی و مبادی گردشگر
فرست در مطالعات قبلی تقریبا غایب بوده است. بنابراین و به لحاظ شواهد عینی و میدانی، رابطه بین پذیرش فاوا و عملکرد
هتلها می تواند بصورت توامان با عنصر فاصله و با بهبود در رویکردها و روشهای پژوهشی بررسی شود.
با درک خلاء پژوهشی موجود، مقاله حاضر به دنبال بررسی تاثیر مکان و موقعیت جغرافیایی هتل )برحسب دوری یا نزدیکی به
مراکز گردشگر فرست( در عملکرد هتل و نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در تعدیل این تاثیر احتمالی است. داده های مورد
نیاز تحقیق از نتایج سرشماری ها و سایر طرح های آماری مرتبط استخراج گردیده و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک-
های آماری تحلیل همبستگی و تحلیل رگرسیون مرکب آزمون شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اولا دوری یا نزدیکی به
مراکز گردشگر فرست )فاصله( با شاخصهای عملکردی هتل رابطه معکوس و معنی داری دارد، به این مفهوم که هر چه هتل
در موقعیت دورتری قرار داشته باشد، شاخصهای عملکردی هتل پایین تر است. از سوی دیگر، پذیرش فناوری اطلاعات و
ارتباطات باعث بهبود شاخصهای عملکردی هتل می شود. ثالثا فناوری اطلاعات و ارتباطات در رابطه ی میان مسافت و عملکرد
نقش تعدیل کننده ای دارد. این بدان معنی است که نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتلهای واقع در مقاصد دوردست
گردشگری آنها را در موقعیت رقابتی بهتری قرار میدهد. بر اساس نتایج تحقیق هرگونه سیاستی که باعث افزایش استفاده از
فناوری اطلاعات و ارتباطات در هتلهای واقع در مناطق دوردست شود، به دلیل تاثیر مثبتی که بر عملکرد این هتلها و به تبع
آن توسعه صنعت گردشگری این مناطق دارد، توصیه می گردد. همچنین توصیه میشود که تحقیقات بیشتری با داده های
میدانی تفصیلی تر در دستور کار مراکز پژوهشی مربوطه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


منابع فارسی:
1 . آقازمانی، علی محمد، چالش های گردشگری مجازی در
سیری « ایران، منبع: مسافران، )قابل دسترس در پایگاه اینترنتی
)http://seeiran.ir :» در ایران
در توسعه صنعت ICT 2 . ترشیزیان، پریوش) 1390 (، نقش
گردشگری ایران، همایش گردشگری و توسعه پایدار، قابل دسترسی
-http://www.civilica.com/Paper-NCTSD در: 01
html.138_NCTSD01
3 . قدمی، محسن، صرافی زاده، علی اصغر و مدنی، امیر
محسن) 1390 (، طراحی الگوی بومی طبقه بندی و رتبه بندی هتل
ها در ایران، مجله مدیریت فرهنگی، سال پنجم، شماره یازدهم،
. بهار 1390
4 . مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از اقامتگاههای عمومی
کشور در سال 1390 هجری شمسی
5 . مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور مربوط به سال
1385 هجری شمسی
6 . نقشه راههای کشور
7 . وارثی، حمیدرضا، تقوایی، مسعود و شاهیوندی،
احمد) 1390 (، تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهر
اصفهان با تاکید بر هتل ها، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،
- سال 22 ، شماره پیاپی 44 ، شماره 4، زمستان 1390 ، ص 112
.91
منابع لاتین:
Hospitality .)2000( ,.Brotherton, B., & Wood, J
and Hospitality Management. Inc C. Lashley &
A. Morrison(Eds.), in Search of Hospitality :
-134.Theoretical perspectives and Debates, pp
.Oxford|: Elsevier ,154
Towards a Theory of .)2000( .Egan D.J., Nield K
Intraurban Hotel Location, Urban Tourism Studies,
.621–611.pp ,3 .No ,37 .Urban Studies, Vol
Evaluation of Hotel ,)2013( .Leung,R. , Law R
Information Technologies and EDI Adoption : The
Perspective of Hotel IT Managers in Hong Kong,
.37–25 )1(54 Cornell Hospitality Quarterly
Information .)2009( .Leung, R. , Law R., Buhalis, D
Technology Applications in Hospitality and
to 2005 Tourism: A Review of Publications from
Journal of Travel & Tourism Marketing . 2007
.623-599.pp ,)5(26.Vol
Factors.)2006( .Newell, G. & Seabrook, R
influencing hotel investment decision making.
.Journal of Property Investment & Finance, Vol
.294 – 279.pp ,4 :Is 24
Investigating the ICT ,)2002( .Sigala, M
Productivity Paradox: Evidence from the UK
Hotel Sector, Information and Communication
.426-417 .pp , 2002 Technologies in Tourism
Shoval, N., McKercher, B., Ng, E. and Birenboim,
Hotel Location and Tourist Activity in .)2011( ,.A
.)4( 38 .Cities. Annals of Tourism Research. Vol
Hotel location .)2006( .Urtasun A., Gutie´rrez, A
available ,1998–1936 in Tourism cities, Madrid
:at
http://e- archivo.uc3m.es/bitstream/
.2006_ hotel_gutierrez_ ATR/6782/10016/handle
1=pdf?sequence
Theoretical,. )2014( .Yang, Y. , Luo, H., Law, R
empirical, and operational models in hotel location
research, International Journal of Hospitality
–209 .pp ,2014 January ,36 Management. Volume
.220
How do .)2012( .Yang, Y., Wong, K., Wang, T
hotels choose their location? Evidence from hotels
in Beijing, International Journal of Hospitality
.31 .Management, Vol