تمایل به پرداخت برای بازدید از منطقه تاریخی اشکفت سلمان (مقایسه ی رو شهای پارامتری و غیرپارامتری ارزش گذاری مشروط)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، دانشکده اقتصاد،

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه ارومیه، ارومیه، گروه اقتصاد کشاورزی

3 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

منطقه تاریخی اشکفت سلمان ایذه که شامل چندین سنگ نوشته است در زمان حکومت پادشاهی محلی به نام هانی نقش شده
است. بدلیل اهمیت و قدمت آثار این منطقه هر ساله افراد زیادی از این منطقه بازدید می کنند. هدف این مطالعه برآورد میزان تمایل به
پرداخت افراد برای بازدید از این منطقه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط می باشد. بدین منظور با تدوین پرسشنامه و مصاحبه
با 207 نفر از بازدیدکنندگان در سال 1393 اطلاعات مورد نیاز تکمیل و به دو شیوه ی پارامتری و غیرپارامتری به تخمین پرداخته
شد. طبق نتایج بدست آمده میانگین تمایل به پرداخت به ازای هر بازدید در روش های پارامتری و غیرپارامتری به ترتیب 1800 و
1100 تومان است. یافته های حاصل از این مطالعه می تواند راهنمای مناسبی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان میراث فرهنگی
و گردشگری کشور در جهت تعیین بهای مناسب بلیط و تامین مالی هزینه های ارایه خدمات، بازسازی و نگهداری این اثر باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع
.http://www.iranatlas.info -ا طلس تاریخا یران،ب ه آدرسا ینترنتی
- مجابی، سید محمد و منوری، مسعود ) 1384 (، ارزش گذاری اقتصادی
72- پارک های پردیسان و لویزان، مجله علوم محیطی، شماره صفحات 63
- مولائی، م؛ کاووسی، ک. ) 1390 (، برآورد ارزش حفاظتی گل
سوسن چلچراغ با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط با
انتخاب دوگانه یک-بعدی ؛ اقتصاد کشاورزی و توسعه )علوم
.329- و صنایع کشاورزی(، جلد 25 ، شماره 3، صفحات 322
- مولائی، مرتضی، یزدانی، سعید و شرزه ای، غلامعلی) 1388 (، برآورد
ارزش حفاظتی اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از روش ارزش
.37- گذاری مشروط؛ اقتصاد و کشاورزی، جلد ٣، شماره ٢، صفحات 64
.Amirnejad, H., Khalilian, S. and Assareh, M. H
Estimating the Existence Value of North“ .)2006(
Forests of Iran by Using Contingent Valuation
-665 :58.Method”. Ecological Economics. Vol
.675
Ayer, M., Brunk H.D., Ewing G. M. and Silverman,
An Empirical Distribution Function“ .)1955( .E
for Sampling with Incomplete Information”.
.7-26:641.Annals of Mathematical Statistics. Vol
.)2003( .Bateman I., Lovett, A. and Brainard, J
Applied Environmental Economics: A GIS“
Approach to Cost-Benefit Analysis”. Cambridge
.University Press, First Publish
.)1979( .Bishop, R. C. and Heberlein, T. A
Measuring Values of Extra Goods: Are“
Indirect Methods Biased?” American Journal of
.30-61:926 .Agricultural Economics. Vol
Welfare“ .)1988( .Boyle, K. J. and Bishop, R.C
Measurement Using Contingent Valuation, a
Comparison of Techniques”. American Journal of
.28-20 :70 .Agricultural Economics, Vol
Assessing the non-timber“ .)2007( .Broberg, T
value of old-growth forests in Sweden”. Ecological
.267-259 :62 .Economics, Vol
Dehghani, M., Farshchi, P., Danekar, A., Karami
A Recreation Value“ .)2010( .M. and Aleshikh, A
of Hara Biosphere Reserve Using Willingnessto-
pay Method.” International Journal of
.280-4:271 .Environmental Research, Vol
Econometric Analysis”.“ .)2010( .Gereen,W
.Seventh Edition. New York University
.)2010( .Haq, M. Ahmad, I. and Sattar, A -Factors Determining Public Demand for Safe“
Drinking Water (A Case Study of District
.53 Peshawar)”. Working Papers Series
.)1997( .Haab, T.C., Kenneth, E. McConnell
Referendum Models and Negative Willingness“
to Pay: Alternative Solutions”. Journal of
.Environmental Economics and Management, Vol
.270-251 :32
Valuing Environment“ .)1994( .Haneman, W. M
through Contingent Valuation”. Journal of
.43-8:19 .Economic Perspectives. Vol
.Hanemann, M., Loomis, J. and Kanninen, B
Statistical Efficiency of Double-Bounded“ .)1991(
Dichotomous Choice Contingent Valuation”.
American Journal of Agricultural Economics,
.1263-1255 ,November
Welfare Evaluation in“ .)1984( .Hanemann, W. M
Contingent Valuation Experiments with Discrete
Responses”,. American Journal of Agricultural
.341-332 :66 .Economics, Vol
A Non-parametric Approach“ .)1990( .Kristrom, B
to the Estimation of Welfare Measures on Discrete
Response Valuation Studies”. Land Economics.
.139-66:135 .Vol
Khodaverdizadeh, M., Kavousi, M., Hayati, B.
Estimation of Recreation“ .)2009( .and Molaei, M
Value and Determining the Factors Effective in
Visitor›s WTP for Saint Stepanus Church Using
the Heckman Two-Stage and Contingent Valuation
.Methods”. World Applied Science Journal, Vol
.817-808 :)6(6
MacDonald, D.H., Morrison, M.D. and Barnes,
Willingness to Pay and Willingness“ .)2010( .M.B
to Accept Compensation for Changes in Urban
Water Customer Service Standards”. Water
-010-s11269/10.1007 Resource Manage, DOI
.published online, Springer ,7-9599
Joint Estimation“ .)1996( .Park, T. and Loomis, J
of Contingent Valuation Survey Responses”.
.Environmental and Resource Economics, Vol
.162-7:149
The Non-Market Valuation“ .)2009( .Pattison, J.K
of Wetland Restoration and Retention in
.Manitoba”. Available at: www.il.proquest.com
Estimating“ .)2009( .Tseng, W.C. and Chen, C.C
the Wetland Rental Fee: A Case Study Involving a
–3179 :41 ,Taiwan Wetland”. Applied Economics
.3188
Estimating“ .)2010( .Yazdani, S. and Abbasi, A
Economic and Environmental Values of Forests:
A Case Study of Kheirood Forest in Novshahr”..Journal of Agricultural Economics Researches
.54-33 :)3(2