عملکرد برند، مفهوم سازی و اندازه گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علم و فرهنگ ،MBA استادیار دانشکده مدیریت

2 استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت mba دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده


در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکتها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نام شهودی که مهمترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن میباشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد،سنجش و پایش مستمر آن میتواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمانها کمک نماید. از آنجایی که عملکرد برند ماهیتی چند بعدی دارد تا کنون محققان مختلف معیارها و شاخص های مختلفی را با توجه به نیاز و دیدگاه خود برای ارزیابی برند معرفی کرده اند، ولی متأسفانه رویکرد یگانه و استانداردی در این زمینه وجود نداشته است. از اینرو در این مقاله سعی شده است تا با مرور ادبیات تحقیق، شاخصها و سنجه هایی که تا کنون برای سنجش عملکرد برند معرفی شده اند به صورت منسجمی طبقه بندی و در کنار یکدیگر قرار داده شوند. این سنجه ها به سه گروه کلی سنجه های مبتنی بر نتایج کوتاه مدت، سنجه های مبتنی بر نتایج بلندمدت و سنجه های ترکیبی تقسیم شده اند. گروه اول علاوه بر شاخص های مالی و شاخصهای بازاری، ارزش ویژه برند مبتنی بر دیدگاه مالی را نیز شامل میشود در حالی که در گروه دوم عمدتاً شاخص های ادراکی و مبتنی بر رفتار مصرف کننده از جمله ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده(یا مشتری) و سایر سنجه های رفتاری گنجانده شده
است. مدلهای مختلف ارزشگذاری برند که ترکیبی از سنجه های بلندمدت و کوتاه مدت میباشند نیز در گروه سوم جای داده شدهاند.

کلیدواژه‌هامنابع
1. اسدالله، ه، حمیدی زاده، م، دری، ب، کریمی علویجه، م ( 1388 ). توسعه مدل ارتباطی بین
ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار: مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار
.52- تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، 15 و 76 ،16
.82- 2. چهاربالش, م.( 1387 ). عامل پویایی و بقای سازمانهای آینده. مجله تدبیر، 83 ،198
3. کلر، ک. ل.( 1391 ). مدیریت استراتژیک برند. (ع. بطحایی، مترجم) تهران: انتشارات سیته.
4. Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York: Free Press.
5. Aaker, D. A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and
Markets. California Management Review, 38(3), 102-120.
6. Agarwal, M. K., & Rao, V. R. (1996). An empirical comparison of
consumer-based measures of brand equity. Marketing Letters, 7(3), 237–
247.
7. Ambler, T. (2000). Marketing and the Bottom Line: The Marketing
Metrics to Pump Up Cash Flow. London: FT Prentice Hall.
8. Assael, H. (1995). Consumer behaviour and marketing action. Cincinnati:
South-Western College Publishing.
9. Baldauf, A., Cravens, K. S., & Binder, G. (2003). Performance
consequences of brand equity management: evidence from organizations
in the value chain. Journal of Product & Brand Management, 12(4), 220-
236. doi:10.1108/10610420310485032.
10.Baldauf, A., Cravens, K. S., Diamantopoulos, A., & Zeugner-Roth, K. P.
(2009). The Impact of Product-Country Image and Marketing Efforts on
Retailer-Perceived Brand Equity: An Empirical Analysis. Journal of
Retailing, 85(4), 437–452.
11.Berry, L. L. (2000). Cultivating Service BrandEquity. Journal of the Academy of
Marketing Science, 28(1), 128-137. doi:10.1177/0092070300281012.
12.Berthon, P., Hulbert, J. M., & Pitt, L. F. (1999). Brand Management
Prognostications. Sloan Management Review, 40(2), 53–65.
13.Birnik, A., Birnik, A. K., & Sheth, J. (2010). The branding challenges of
Asian manufacturing firms. Business Horizons, 53, 523-532.
doi:10.1016/j.bushor.2010.05.005.
14.BrandAsset Valuator ,Young & Rubicam. (2013). Retrieved from Young &
Rubicam, Homepage: http://young-rubicam.de/toolswissen/
tools/brandasset-valuator/?lang=en
15.Bronnenberg, B. J., & Sismeiro, C. (2002). Using Multimarket Data to
Predict Brand Performance in Markets for Which No or Poor Data Exist.
Journal of Marketing Research, 39(1), 1-17.
16.Chaudhuri, A., & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand
trust and brand affect to brand performance: The role of brand loyalty.
Journal of Marketing, 65(2), 81-93.
17.Chirani, E., Taleghani, M., & Esmailie Moghadam, N. (2012). Brand
Performance and Brand Equity. Interdisciplinary Journal Of Contemporary
Research In Business, 3(9), 1033-1036.
18.Cobb-Walgren, C. J., Ruble, C. A., & Donthu, N. (1995). Brand equity,
brand preference, and purchase intent. Journal of Advertising, XXIV(3),
25-40.
19.Cravens, K. S., & Guilding, C. (1999). Strategic Brand Valuation: A crossfunctional
prespective. Business Horizons, 42(4), 53-62.
20.Crawford-Welch, S. (1998). To brand or not to brand? That is the question.
Developments, 30–40.
21.de Chernatony, L., Harris, F. J., & Christodoulides, G. (2004). Developing a
Brand Performance Measure for Financial Services Brands. The Service
Industries Journal, 24(2), 15–33.
22.Dyson, P., Farr, A., & Hollis, N. S. (1996). Understanding, Measuring, and
using Brand Equity. Journal of Advertising Research, 9-21.
23.Ehrenberg, A. S., Uncles, M. D., & Goodhardt, G. J. (2004). Understanding
brand performance measures: using Dirichlet benchmarks. Journal of
Business Research, 57(12), 1307–1325.
24.Erdem, T. (1998). An empirical analysis of umbrella branding. Journal of
Marketing Research, 35(3), 339-351.
25.Foubert, B., & Gijsbrechts, E. (2010). Please or Squeeze? Brand
performance implications of constrained and unconstrained multi-item
promotions. European Journal of Operational Research, 202, 880-892.
doi:10.1016/j.ejor.2009.06.020
26.Ghosh, A. k., Chakraborty, G., & Ghosh, D. B. (1995). Improving brand
performance by altering consumers’ brand uncertainty. Journal Of Product
& Brand Management, 4(5), 14-20.
27.Harris, F., & de Chernatony, L. (2001). Corporate branding and corporate
brand performance. European Journal of Marketing, 35(3/4), 441-456.
28.Harris Interactive: EquiTrend. (2013). Retrieved from Harris
Interactive:Home:http://www.harrisinteractive.com/Products/EquiTrend.asp
x.
29.Kamakura, W. A., & Russell, G. J. (1993). Measuring brand value with
scanner data. International Journal of Research in Marketing, 10, 9-22.
30.Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, Measuring, and Managing
Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
31.Keller, K. L. (1998). Strategic brand management: building, measuring,
and managing brand equity. Prentice Hall: Upper Saddle River.
32.Keller, K. L. (2003). Strategic brand management: building, measuring,
and managing brand equity (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-
Hall.
33.Keller, K. L. (2007). Strategic brand management: building, measuring,
and managing brand equity (3rd ed.). Pearson Higher Ed USA.
34.Keller, K. L., & Lehmann, D. R. (2003). How do brands create value?
Marketing Management, 12(3), 26-31.
35.Kim, H.-b., & Kim, W. G. (2005). The relationship between brand equity
and firms’ performance in luxury hotels and chain restaurants. Tourism
Management, 26(4), 549–560.
36.Kim, H.-b., & Kim, W. G. (2005). The relationship between brand equity
and firms’performance in luxury hotels and chain restaurants. Tourism
Management, 26, 549–560.doi:10.1016/j.tourman.2004.03.010
37.Kim, H.-b., Kim, W., & An, J. A. (2003). The effect of consumer-based
brand equity on firms' financial performance. The Journal of Consumer
Marketing;, 20(4/5), 335-351.
38.King, C., & Grace, D. (2010). Building and measuring employee-based
brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971.
doi:10.1108/03090561011047472
39.Kotler, P. (1999). Marketing Management: Analysis, Planning,
Implementation and Control (9th ed.). NJ: Prentice Hall, Upper Saddle
River, NJ.
40.Lai, C.-S., Chiu, C.-J., Yang, C.-F., & Pai, D.-C. (2010). The Effects of
Corporate Social Responsibility on Brand Performance: The Mediating
Effect of Industrial Brand Equity and Corporate Reputation. Journal of
Business Ethics, 95, 457–469.doi:10.1007/s10551-010-0433-1
41.Lassar, W. M. (1998). Control systems in supplierretailer relationships and
their impact on brand performance. Journal of Retailing and Consumer
Services, 5(2), 65-75.
42.Lassar, W., Mittal, B., & Sharma, A. (1995). Measuring customer-based
brand equity. Journal of Consumer Marketing, 12(4), 11-19.
43.Lee, J., Park, S. Y., Baek, I., & Lee, C.-S. (2008). The impact of the brand
management system on brand performance in B–B and B–C
environments. Industrial Marketing Management, 37(7), 848–855.
44.Lim, K., & O'Cass, A. (2001). Consumer brand classifications: an
assessment of culture-of-origin versus country-of-origin. Journal of
Product&BrandManagement,10(2),120136.doi:10.1108/1061042011038867
2.
45.MillwardBrown. (2013). Mill ward brown Home. Retrieved from
MillwardbrownMethodology:http://www.millwardbrown.com/BrandZ/Top_
100_
Global_Brands/Methodology.aspx

46.Motameni, R., & Shahrokhi, M. (1998). Brand equity valuation: a global
perspective. Journal of Product & Brand Management, 7(4), 275 - 290.
doi:10.1108/10610429810229799.
47.Munoz, T., & Kumar, S. (2004). Brand metrics: Gauging and linking
brands with business performance. Brand Management, 11(5), 381-387.
48.Netemeyer, R. G., Krishnan, B., Pullig, C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., .
. . Wirth, F. (2004). Developing and validating measures of facets of
customer-based brand equity. Journal of Business Research, 209–224.
doi:10.1016/S0148-2963(01)00303-4
49.O’Cass, A., & Ngo, L. V. (2007a). Market orientation versus innovative
culture: two routes to superior brand performance. European Journal of
Marketing, 41(7/8), 868-887. doi:10.1108/03090560710752438
50.O'Cass, A., & Ngo, L. V. (2007b). Balancing external adaptation and
internal effectiveness: Achieving better brand performance. Journal of
Business Research, 60(1), 11-20.
51.O'Cass, A., & Weerawardena, J. (2010). The effects of perceived industry
competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of
superior brand performance. Industrial Marketing Management, 39(4), 571-
581.
52.Oliveira-Castro, J. M., Foxall, G. R., James, V. K., Pohl, R., Dias, M., &
Chang, S. W. (2008). Consumer-based brand equity and brand
performance. Service industries Journal, 28(4), 445-461.
53.Palmer, A. J. (1996, October 1). Integrating brand development and
relationship marketing. Journal of Retailing and Consumer Services, 3(4),
251-257. doi:http://dx.doi.org/10.1016/0969-6989(95)00071-2
54.Park, C. S., & Srinivasan, V. (1994). A Survey-Based Method for
Measuring and Understanding Brand Equity and Its Extendibility. Journal
of Marketing Research, 31(2), 271-288.
55.Pike, S. (2007). Consumer-based brand equity for destinations: Practical
DMO performance measures. Journal of Travel & Tourism Marketing,
22(1), 51-61. doi:10.1300/J073v22n01_04
56.Pike, S., Bianchi, C., Kerr, G., & Patti, C. (2010). Consumer-based brand
equity for Australia as a long-haul tourism destination in an merging
market. International Marketing Review, 27(4), 434-449.
doi:10.1108/02651331011058590
57.Prasad, K., & Dev, C. S. (2000). Managing Hotel Brand Equity. Cornell
Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 22-31.
58.Rocha, M. (2013, February 17). Interbrand: Best Global Brands 2012:
Methodology: Brand Valuation. Retrieved from Interbrand Web Site:
http://www.interbrand.com/Libraries/Articles/Brand_Valuation_Final.sflb.ashx
59.Roth, M. S. (1995). Effects of global market conditions on brand image
customization and brand performance. Journal of Advertising, 24(4), 55-
75.
60.Seetharaman, A., Bin Mohd Nadzir, Z. A., & Gunalan, S. (2001). A
conceptual study on brand valuation. Journal of Product & Brand
Management, 10(4), 243 - 256. doi:10.1108/EUM0000000005674.
61.Strizhakova, Y., Coulter, R. A., & Price, L. L. (2008). The meanings of
branded products: A cross-national scale development and meaning
assessment. International Journal of Research in Marketing, 25(2), 82-93.
62.Tolba, A. H., & Hassan, S. S. (2009). Linking customer-based brand equity
with brand market performance: a managerial approach. Journal of
Product & Brand Management, 18(5), 356 - 366.
63.Tsai, H., Cheung, C., & Lo, A. (2010). An exploratory study of the
relationship between customer-based casino brand equity and firm
performance. International Journal of Hospitality Management, 29(4), 754–
757. doi:10.1016/j.ijhm.2009.08.001
64.Tuominen, P. (1999). Managing Brand Equity. The Finnish Journal of
Business Economics, 1, 65-100.
65.Wang, Y., Kandampully, J. A., Lo, H.-P., & Shi, G. (2006). The Roles of
Brand Equity and Corporate Reputation in CRM: A Chinese Study.
Corporate Reputation Review, 9(3), 179–197.
doi:10.1057/palgrave.crr.1550027
66.Weerawardena, J., O’Cass, A., & Julian, C. (2006). Does industry matter?
Examining the role of industry structure and organizational learning in
innovation and brand performance. Journal of Business Research, 59(1),
37-45. doi:10.1016/j.jbusres.2005.02.004
67.Yoo, B., & Donthu, N. (2001). Developing and validating a
multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business
Research, 52, 1-14.Aaker, D. A) .(1991) .(Managing Brand Equity .New
York: Free Press.