تحلیل آماری صنعت گردشگری جهان، بازارهای آینده و جایگاه ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگده گردشگری و عضو هیات مدیره انجمن علمی گردشگری ایران

چکیده


گردشگری، در سال 2012 همچنان یکی از برترین صنایع و فعالیت های درآمدزا و اشتغال زای جهان به1 تریلیون دلار درآمد نصیب بازارهای مقصد / شمار می رود. این صنعت توانسته در سال 2011 معادل 030گردشگری جهان کند. بر اساس پیشبینی های سازمان جهانی جهانگردی، آیندة بازار اقتصاد و تجارت بین-1 میلیارد نفر در / 1 میلیارد نفر گردشگر ورودی و تعداد 809 / المللی دنیا، بویژه در سال 2020 با تعداد 360
سال 2030 در اختیار صنعت گردشگری خواهد بود. این در شرایطی است که در سال 2020 بالغ بر 7171 تریلیون نفر گردشگر به کشورهای درحال توسعه سفر خواهند کرد. / میلیون و در سال 2030 بالغ بر 037این یعنی فرصتی برای این کشورها که اکثراً از پدیده اجتماعی و اقتصادی بیکاری و عدم درآمد ارزی کافی در رنج هستند. هم اکنون از 983 میلیون نفر گردشگر بالغ بر 450 میلیون نفر به کشورهای در حال توسعه
سفر میکنند.
سؤال اصلی این پژوهش نیز در همین راستا تعریف میشود که به راستی در این بازار تجارت عظیم بین المللی گردشگری، جایگاه جمهوری اسلامی ایران کجاست و چگونه میتوان با توجه به منابع گردشگری انحصاری موجود در کشور از این منابع به نفع منافع ملی و کمک به اقتصاد بحرانزده کشور استفاده کرد؟
محققین در این پژوهش تلاش کردهاند تا بر اساس روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از اسناد کتابخانه ای، و همچنین با استناد به آمار ارائه شده از سوی سازمان جهانی جهانگردی در سال 2012 ، در یک مقایسۀ تطبیقی، علاوه بر بررسی و مطالعۀ شرایط حاکم بر بازار گردشگری جهان، موقعیت و جایگاه ایران را بررسی و برای حضور مؤثرتر کشور در این بازار ارائۀ طریق نمایند. یافته های تحقیق نشان میدهد که اگر براساس اصول علمی بازاریابی، نتوان داشتههای خود را به محصولاتی با مزیتهای رقابتی و ویژه تبدیل کرد، قطعاً نمیتوان از این بازار سهم مناسبی را بهدست آورد و صرفا افسوس فرصتهای از دست رفته برای مسئولان و مردم به جای خواهد ماند.

کلیدواژه‌هامنابع
1. دفتر امور مراکز خدمات گردشگری، معاونت گردشگری،( 1390 )، سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری.
2. دفتربازاریابی و توسعه گردشگری خارجی،( 1391 )، معاونت گردشگری، سازمان میراث فرهنگی،
صنایع دستی و گردشگری.
3. پژوهشکده گردشگری ،( 1390 )، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
مطالعه و بررسی جایگاه صنعت گردشگری ایران در بازار تجارت بین » ،( 4. رحیم پور، علی( 1387
فصلنامه جغرافیای انسانی، سال اول، ش اول. ،« المللی گردشگری
.31090/ 5. سازمان مدیریت و برنامهریزی( 1383 )، سند چشمانداز، مصوبه شماره 59447
6. Highlights (2012) , unwto (World Tourism Organization 1. Data as collected
by UNWTO. August 2012 Madrid , Spain .
7. Highlights (2009) , unwto (World Tourism Organization, 2. Data as
collected by UNWTO;Madrid , Spain .
8. IMF (International Monetary Fund ) , World Economic Cut look Database ,
October , 2010
9. unwto (World Tourism Organization) 4. Data as collected by Highlights
(2011) .
10. Highlights (2009) , unwto (World Tourism Organization , Madrid ,
Spain.