نقش رفتار تجاری فروشندگان صنایع دستی در بازاریابی مطلوب گردشگران خارجی(مطالعۀ موردی بازار فرش دستبافت تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد- تهران مرکز

2 استادیار جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد – تهران مرکز

چکیده

بررسی و کشف رابطۀ بین نحوة رفتار فروشندگان در امر بازاریابی به منظور ارایۀ الگوی رفتارهای قابل قبول برای گسترش گردشگری ناشی از تجارت، دلیلی است برای آنکه رفتار تجاری آنها (به عنوان بخشی از جامعۀ میزبان) نسبت به بازاریابی مطلوب گردشگران مورد تجزیه و تحلیل قرارگیرد. این بررسی روشن میسازد که آنها در مورد آنچه گردشگری برایشان داشته یا میتواند در پی داشته باشد چگونه می اندیشند تا در نهایت، در فرایندهای برنامه ریزی برای رسیدن به راه حل هایی برای توسعۀ گردشگری در بازار، و برطرف نمودن مشکلات و نگرانی های بازاریان در ارتباط با گردشگران در بازار تاریخی تهران، مورد استفاده قرار بگیرند. به این منظور، صنف فرش دستباف بازار تهران، مورد آزمون قرار گرفته است. از آنجایی که بازار
تاریخی تهران در زمرة مقاصد گردشگری است، متغیرهای استخراج شده از ادبیات رفتار تجاری جامعۀ میزبان از بازاریابی مطلوب، مواردی هستند که بر جوامع میزبان تاثیر گذارند. بازار تهران به لحاظ کارکردهای چندگانه در زمینه های اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، همواره در قلب پایتخت ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. علت انتخاب صنف فروشندگان فرش دستباف به عنوان جامعۀ هدف نیز به این خاطر بوده است که از میان کسب و کارهای فعال در این بازار، بیشترین تعداد خرده فروشی را به خود اختصاص داده اند و در عین حال به لحاظ جذّابیت فرش دستباف ایران برای گردشگران، این صنف نیز در تعامل بیشتری با گردشگران بوده و از توسعۀ گردشگری در بازار، بیشتر منتفع می شود. راهبرد این پژوهش
مطالعه کمی – کیفی بوده و جامعۀ آماری تحقیق شامل بازاریان صنف فرش دستباف تهران می باشد. تعداد نمونۀ تحقیق 100 نفر است که با استفاده ازفرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی(پرسشنامه) بوده و از فنون آماری فراوانی برای تجزیه و تحلیل سؤال ها، رد یا تأیید فرضیه ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که علی رغم نبود الگوی رفتاری سیستماتیک برای بازاریابی مطلوب در بازار تهران، بین رفتار فروشندگان ومراجعات مکرر گردشگران جهت خرید، رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد

کلیدواژه‌هامنابع
. 1. فلیپ ل. پیرس، رفتار گردشگر،ترجمه: حمید ضرغام بروجنی ،تهران: مهکامه، 1389
. 2. دلبری، سید علی. رجبی،محمدهادی؛مدیریت مقصد توریسم،تهران: مهکامه، 1390
. 3. فرزین،محمد رضا؛اقتصاد گردشگری،تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1383
4. دهدشتی،شاهرخ. فیاضی،مرتضی؛ مدیریت بازاریابی در صنعت گردشگری، تهران: مهکامه
.1390
5. کاتلر،فلیپ. آرمسترانگ،گری؛ اصول بازاریابی،ترجمه: علی پارسیان، تهران: ادبستان.
. جهاننو، 1389
. 6. گنجی،حمزه؛ روان شناسی کار،تهران:ارسباران، 1381
. 7. شکر کن،حسین؛ مردم در سازمان ها(زمینه رفتار سازمانی)،تهران،رشد. 1373
. 8. روستا، احد. ونوس، داور. ابراهیمی، عبدالحمید؛ مدیریت بازاریابی،تهران: سمت، 1375
- 9. اتحادیه ( نظام مافی)، منصوره، اینجا تهران است ..(مجموعه مقالاتی در مورد تهران 1269
. 1344 ه. ق. )، تهران نشر تاریخ ایران، 1377
10 .اشرف، احمد. بنو عزیزی،علی؛ طبقات اجتماعی دولت و انقلاب در ایران، ترجمه، سهیلا ترابی
. فارسانی، تهران: نیلوفر، 1386
11 .اطلاعات؛" بازسازی و ضرورت حفظ گنجینه فرهنگیو تاریخی بازار: نگاهی به ضرورت ها و
.1384/10/ ظرافت های کار بازسازی سنتی تهران"، 8
12 .الوانی، مهدی. پیروز بخت، معصومه؛ فرایند مدیریت جهانگردی، تهخران: دفتر پژوهش های
. فرهنگی، 1385
. 13 .باختری،ه؛ از شهر تهران چه می دانیم، تهران: صائب، 1345
. 14 .بلکی، نورمن؛ طراحی پژوهش های اجتماعی،ترجمه حسن چاوشیان، تهران: نی، 1384
. 15 .یزدی پاپلی، محمد حسین. سقایی، مهدی؛ گردشگری، ماهیت و مفاهیم، تهران: سمت، 1385
. 16 .پروشانی، ایرج؛ دانشنامه جهان اسلام،" واژه بازار"، مقاله بازار،ص 305
17 .حاجی قاسمی، کامبیز؛ گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، دفتر نهم: بناهای بازار،
بخش اول، تهران: مرکز اسناد و تحقیقات دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه شهید
. بهشتی، 1383
18.Allen, L. R., Long, P. T., Perdue, R. R., and Kieselbach, S. "The Impact of
Tourism Development on Residents' Perceptions of Community Life".
Journal of Travel research, 27(1): 16-21, 1988.
19.Allen, L. R., Hafer, H. R., Long, P. T., and Perdue, R. "Rural Residents'
Attitudes toward Recreation and Tourism Development". Journal of Travel
Research, 31:27-33, 1993.
20.Andriotis, K. "Community groups' perceptions of and preferences for
tourism development: Evidence from Crete". Journal of Hospitality and
Tourism Research, 29, 67-90. 2005.
21.Andriotis, K., and Vaughan, R. D. "Urban residents' attitudes toward tourism
development: The case of Crete". Journal of Travel Research, 42.172-185,
2003.
22.Ap, J. "Residents' perceptions on tourism impacts". Annals of Tourism
Research, 19, 665-690, 1992.
23.Ashworth, B. H. "Is there an Urban Tourism?" Tourism Recreation
Research, 17(2): 3-8, 1992.
24.Ashworth, G.J. "Environmental Quality and Tourism in the Environment."
Published in Sustainable Tourism Development edited by Harry Cocosis and
Peter Knijkamp, 1995.
25.Brougham, J.E. and R. W. Butler, "A SegmentationAnalysis of Resident
Attitudes to the Social Impact of Tourism." Annals of Tourism Research
8:569-590, 1981.
26.Brunt, P., and Courtney, P. Host Perceptions of Sociocultural Impacts.
Annals of Tourism Research, 26(3): 493-515, 1999.
27.Butler, Richard W. The Tourism Area Life Cycle: Applications and
Modifications-In series of Aspects of Tourism: 28, Channel View
Publications, 2005.