اقتصاد گردشگری (مروری بر پیشینۀ تحقیق در خارج و داخل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد گرایش گردشگری جهاد دانشگاهی

چکیده

گردشگری، در پنج دهۀ اخیر به عنوان یک فعالیت بشری و از صنایع با رشد بالا وگسترده شناخته شده است. گردشگری، دارای طرف عرضه و تقاضا و محصولات مخصوص به خود با ویژگی های متمایز از سایر فعالیتهای اقتصادی بوده و با استفاده از منابع اقتصادی دارای آثار مثبت یا منفی اجتماعی اقتصادی در سطوح ملی یا بین المللی است.
میتوان گفت تحقیقات جدی در زمینۀ اقتصاد گردشگری از اواسط دهۀ 1960 شروع شده است و در طی 50 سال اخیر رشد خوبی را در مطالعات و تحقیقات گردشگری شاهد هستیم و عملاً با انتشار مجله های علمی، در زمینۀ اقتصاد گردشگری نیز تحقیقات وسیع تری صورت پذیرفته است. اگرچه رشتۀ اقتصاد گردشگری چند سالی است که در ایران در سطح دکتری به عنوان یک رشتۀ مستقل مطرح شده ، اما پژوهشهای جامعی در زمینۀ ادبیات اقتصاد گردشگری انجام نگرفته است. پژوهش حاضر در صدد مروری بر ادبیات تحقیق اقتصاد گردشگری و بررسی روند توسعۀ مباحث نظری و روشهای متدولوژی در آن میباشد.
البته از آنجایی که ذکر مطالعات اساسی همۀ گروه های مطالعات اقتصاد گردشگری در یک مقاله ممکن نیست، سعی شده است تنها مطالعات طرف تقاضا و پیش بینی تقاضای گردشگری ذکر شود و با پرهیز از بیان موارد مشابه، مطالعات صورت پذیرفته در ایران نیز بیان گردد.

کلیدواژه‌هامنابع
1. افشاری، مجید و علی اکبر تقی پور، مجتبی ولی بیگی، نیر قمری( 1390 )، تأثیر نرخ مالیات بر درآمد ارزی گردشگری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت داده های تابلویی پویا)،
86- فصلنامه مدلسازی اقتصادی(سال پنجم، شماره 4 پیاپی 16 ، ص 71
2. حبیبی، فاتح و حسین عباسی نژاد ( 1384 )، تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری ایران با استفاده از داده های سری زمانی – مقطعی، تحقیقات اقتصادی.
- 3. خسرو آبادی، محمد ( 1385 )، تخمین تابع تقاضای گردشگری خارجی ایران طی دوره 1344 1383 و ارائه استراتژیهای گسترش صنعت گردشگری ایران، پایان نامه دانشگاه اصفهان.،(80
- 4. خوارزمی، ابوالقاسم( 1384 )، بررسی رابطه علیت بین گردشگری و تجارت در ایران ( 38 پژوهشنامه بازرگانی.
8، پایان D 5. زارعی نمین، علی، بررسی اثرات توسعه بخش توریسم بر رشد اقتصادی کشورهای
نامه تربیت مدرس. ،1375
– 6. کاوئیان، نسترن ( 1381 )، برآورد تابع تقاضای جهانگردی بین المللی ایران 1350 پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
7. محمد زاده، پرویز و بهبودی، داود و سیب ممیپور و مجید افشاری، ( 1389 )، تخمین تقاضای مقاله فصلنامه ،TVP گردشگری ایران به تفکیک چند کشور منتخب با استفاده از رهیافت اقتصاد مقداری.
8. مراسلی، عزیز( 1375 )، تخمین توابع عرضه و تقاضای خارجی گردشگری ایران، پایان نامه
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
9. موسایی، میثم( 1383 )، تخمین تابع تقاضای توریسم به ایران، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی.
1372 ، پایان نامه – 10 .نوری، مهناز ( 1375 )، برآورد تابع تقاضای گردشگری در ایران 1348
دانشگاه تهران.
11.Algieri, 2006. an economic estimation of the demand for tourism: the case of
Russia.
12.Andréa & naude , 2005. determinants of tourism arrivals in Africa: a panel
data regression analysis.
13.Archer, B. (1980), “Forecasting Demand, Quantitative and Intuitive
Techniques”, International Journal of Tourism Management, March, pp. 5-
12.
14.Archer, B. (1994), “Demand Forecasting and Estimation”, Travel, Tourism,
and Hospitality Research: A Handbook for Managers and Researchers. J. R
Brent Ritchie and Charles R. Goeldner (ed.), New York, John Wiley and
Sons Ltd. Second Edition: 105-114.
15.Arnesson, L., A.K. Salman, A. Sorensson & G. Shukur.(2009) “Estimating
the Swedish and Norwegian international tourism demand using (ISUR)
technique.” Centre for Labour Market Policy Research Working Paper
Series
16.Athanasopoulos, 2006. modeling and forecasting Australian domestic
tourism.
17.Athanasopoulos, G. & R.J. Hyndman, 2006 “Modeling and Forecasting
Australian Domestic Tourism.” Monash Econometrics and Business
Statistics Working Paper.
18.Bain, L. (1995). Tax concessions and their impact on the revenue base of the
eccb territories. Background paper for the Eastern Caribbean Central Bank.
Basseterre, St. Kitts.
19.Blake, A., R. Durbarry, J.L. Eugenio-Martin, N. Gooroochurn, B. Hay, J.
Lennon, G. Sugiyarto, M. T. Sinclair, I. Yeoman (2004) “Tourism in
Scotland: The Moffat Model for Forecasting and Policy in Complex
Situations” 2004/2
20.brida & risso (2009) “A Dynamic Panel Data Study of the German Demand
for Tourism in South Tyrol.” School of Economics and Management - Free
University of Bolzano.
21.Butler, R. (1980). The concept of a tourism area cycle of evolution:
Implications for management resources. The Canadian Geographer, 24(1),
5–16.
22.Cang, S. (2011). A non-linear tourism demand forecast combination model.
Tourism Economics, 17(1), 5–20.
23.Chai, J. & R. Goyal. (2008). Tax concessions and foreign direct investment
in the eastern caribbean currency union. IMF Working Paper 08/257.
24.Chan, C. K., Witt, S. F., Lee, Y. C. E., & Song, H. (2010). Tourism forecast
combination using CUSUM technique. TourismManagement, 31, 891–897.
25.Clawson, M. and Ketch, J.L. (1966) Economics of Outdoor Recreation,
Baltimore: Johns Hopkins University Press.
26.Cortes-Jimenez, I., Durbarry, R., & Pulina, M. (2009). Estimation of
outbound Italian tourism demand: A monthly dynamic EC-LAIDS model.
Tourism Economics, 15(3), 547–565.
27.Coshall, J. T., & Charlesworth, R. (2011). A management oriented approach
to combination forecasting of tourism demand. Tourism Management, 32,
759–769.
28.Crouch, G.I. (1994a), “The Study of International Tourism Demand: A
Review of Findings”, Journal of Travel Research, 33, 12-23.
29.Crouch, G.I., (1992), “Effects of Income and Price on International Tourist
Demand”, Annals of Tourism, 19(4), 643–664.
30.Dombrovski, R&. Hodzic, S. (2010). Impact of value added tax on tourism.
EABR & ETLC Conference Proceedings: 701-708.
31.Dwyer, L., Forsyth, P., & Papatheodorou, A. (2011). In C. Cooper (Series
Ed.), Economics of tourism, contemporary tourism reviews. Oxford: Good
fellow.
32.Eadington, W. R., & Redman, M. (1991). Economics and tourism. Annals of
Tourism Research, 18, 41–56.
33.Eilat, Y. & Einav, L. (2004). Determinants of international tourism: A
threedimensional panel data analysis. Applied Economics, 36: 1315-1327.
34.Faulkner, B. and Valerio, P. (1995), “An Integrative Approach to Tourism
Demand Forecasting”, TourismManagement, Vol 16, No 1, pp29-37.
35.Frechtling, D. C. (2001). Forecasting tourism demand: Methods and
strategies. Oxford, UK: Butterworth-Heinemann.
36.Garin-Munoz, T. (2009). Tourism in Galicia: Domestic and foreign demand.
Tourism Economics, 15(4), 753–769.
37.Gerakis, A. S. (1965). Effects of exchange-rate devaluations and
revaluations on receipts from tourism. International Monetary Fund Staff
Papers, 12, 365–384.
38.Gormus, S. and Gocer, I. (2010). The socio-economic determinant of
tourism demand in turkey: a panel data approach. International Research
Journal of Finance and Economics, 55: 88-99.
39.Gray, H. P. (1966). The demand for international travel by United States and
Canada. International Economic Review, 7, 83–92.
40.Gray, H.P. (1970) International Travel—International Trade, Lexington,
Mass.: D.C. Heath.
41.Greenidge, K, 2001Forecasting tourism demand. an STM Approach”,
Annals of Tourism Research.
42.Guthrie, H. W. (1961). Demand for tourists’ goods and services in a world
market. Papers and Proceedings of the Regional Science Association, 7,
159–175.
43.Habibi, F. & Abbasi nejad, H. (2005). The estimation of international
tourism demand in iranian economy by using of panel data approach.
Quarterly Journal of Economic Studies, 70:91-115. (In Persian).
44.Habibi, F. Abdul Khalid, R. Chin L. (2008). United Kingdom and United
States tourism demand for Malaysia: a co-integration analysis, mpra (20).
45.Habibi, F., R.K. Abdul & L. Chin, 2008 “United Kingdom and United
States Tourism Demand for Malaysia: A Co-integration Analysis” MPRA
Paper.
46.Ledesma-Rodriguez, F. J., Navarro-Ibanez, M., & Perez-Rodriguez, J. V.
(2001). Panel data and tourism: A case study of Tenerife. Tourism
Economics, 7(1), 75–88.
47.Li, G., Song, H., & Witt, S. F. (2006). Time varying parameter and fixed
parameter linear AIDS: An application to tourism demand forecasting.
International Journal of Forecasting, 22, 57–71.
48.Li, G., Song, H., and Witt, S. F. (2005), “Recent developments in
econometric modeling and forecasting”, Journal of Travel Research, 44, 82–
99.
49.Lim, C. (2003). Review of international tourism demand models. Annals of
Tourism Research, 24: 835-489.
50.Lim, C. (2006) “Tourism Demand Modeling: issues and implications”, in L.
Dwyer and P. Forsyth (eds) International Handbook of Tourism Economics,
Edward Elgar, London.
51.Lyssiotou, 2000. dynamic analysis of British demand for tourism abroad.
52.Mangion, M., Durbarry, R., & Sinclair, M. T. (2005). Tourism
competitiveness: Price and quality. Tourism Economics, 11(1), 45–68.
53.Moore, W., & Whitehall, P. (2005). The tourism area lifecycle and regime
switching models. Annals of Tourism Research, 32(1), 112–126.
54.muhittin & all, 2008, “International Tourism Demand for Turkey: A
Dynamic Panel Data Approach” Munich Personal RePEc Archiv.
55.Naude, W. A., & Saayman, A. (2005). Determinants of tourist arrivals in
Africa: A panel data regression analysis. Tourism Economics, 11(3), 365–
391.
56.Nordstom, J. (2005). Dynamic and stochastic structures in tourism demand
modeling, Journal of Empirical Economics, (30):.379-392.
57.Phakdisoth, L., & Kim, D. (2007). The Determinants of inbound tourism in
laos. ASEAN economic bulletin, 24 (2): 225- 237.
58.Saayman, A and A. Saayman (2008), “The determinants of inbound tourism
to South Africa”, Tourism Economics, 14(1):81-96.
59.Seetanah, B., & Khadaroo, J. (2009). An analysis of the relationship between
transport capital and tourism development in a dynamic framework. Tourism
Economics, 15(4), 785–802
60.Seetaram, N. (2010). Use of dynamic panel cointegration approach to model
international arrivals to Australia. Journal of Travel Research, 49(4), 414–
422.
61.Seo, J. H., Park, S. Y., & Boo, S. (2010). Interrelationships among Korean
outbound tourism demand: Granger causality analysis. Tourism Economics,
16(3), 597–610.
62.Sinclair, M. T. (1998). Tourism and economic development: A survey.
Journal of Development Studies, 34(5), 1–15.
63.Sinclair, M. T., Blake, A., & Sugiyarto, G. (2003). The economics of
tourism. In C. Cooper (Ed.), Classic reviews in tourism (pp. 22–54). Cleve
don: Channel View Publications.
64.song & Wong, 2003 “tourism demand modeling: a time varying parameter
approach”, journal of travel research.
65.Song, h & s.f.witt.2003, Tourism forecasting: the general to specific
approach. Journal of Travel Research, 42: 65-74. Tourism forecasting: the
general to specific approach. Journal of Travel Research, 42: 65-74.
66.Song, H., & Li, G. (2008). Tourism demand modeling and forecasting—A
review of recent research. TourismManagement, 29(2), 203–220.
67.Song, H., & Witt, S. F. (2000). Tourism demand modeling and forecasting:
Modern econometric approaches. Cambridge: Pergamon.
68.Song, H., & Witt, S. F. (2006). Forecasting international tourist flows to
Macau.TourismManagement, 27(2), 214–224.
69.Song, H., Kim, J. H., & Yang, S. (2010). Confidence intervals for tourism
demand elasticity. Annals of Tourism Research, 37(2), 377–396.
70.Song, H., Li, G., Witt, S. F., & Athanasopoulos, G. (2011). Forecasting
tourist arrivals using time-varying parameter structural time series models.
International Journal of Forecasting, 27(3), 855–869.
71.Song, H., Witt, S. F., & Li, G. (2009a). The advanced econometrics of
tourism demand. London: Routledge.
72.Stephen. F.Witt & Christane A. Witt , 1992, “econometric Forecasts
Tourism trend to 2000", Annals of Tourism Research.
73.Torraleja, F. G., Vazquez, A. M., & Franco, M. J. B. (2009). Flows into
tourist areas: An econometric approach. International Journal of Tourism
Research, 11, 1–15.
74.Van Der knijff and Jon Oostehaver , 1990, “Optimizing Tourist Policy: A
Linear Programming Approach”. Regional Studies.
75.Van Parys, S. & James, S. (2010). The effectiveness of tax incentives in
attracting FDI: evidence from the tourism sector in the Caribbean.
Department of Economics, Ghent University, Tweekerkenstraat. Working
Paper: 1-32.
76.Wu, D. C., Li, G., & Song, H. (2011). Analyzing tourist consumption: A
dynamic system-of-equations approach. Journal of Travel Research, 50(1),
46–56.
77.Wu, D. C., Li, G., & Song, H. (2012). Economic analysis of tourism
consumption dynamics: A time-varying parameter demand system approach.
Annals of Tourism Research, 39(2), 667–685.