برنامه ریزی استراتژیک توسعۀ گردشگری کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 دانشجوی دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان

چکیده

گردشگری که به عنوان یکی از مهمترین راه های توسعه و رشد اقتصادی در جهان به شمار میرود، در ایران به دلایل فراوان هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده است. در این میان، شهر کاشان علی رغم شرایط جغرافیایی و تاریخی مناسب و برخورداری از معماری اصیل ایرانی، خانه های تاریخی، مساجد، بازار، تپه های باستانی، صنایع دستی، آیینها و مراسم خاص مانند: گلاب گیری و قالی شویان و بسیاری جاذبه های تاریخی، فرهنگی و طبیعی دیگر، نتوانسته است هماهنگ با این قابلیتهای بسیار بالا، صنعت گردشگری خود را متحول سازد. هدف این مطالعه، بررسی مزیتها و محدودیت های توسعۀ کانون های گردشگری شهر کاشان و انتخاب استراتژی مناسب در جهت توسعۀ صنعت گردشگری منطقه است. این پژوهش که بر اساس مدل
صورت گرفته، به بررسی یافته- QSPM و مدل برنامهریزی استراتژیک SWOT ترکیبی تحلیل استراتژیک های مطالعات کتابخانه ای و نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین گردشگران و همچنین نشان میدهد که SWOT مصاحبه با کارشناسان حوزه گردشگری پرداخته است. تحلیلهای حاصل از مدل این شهر علی رغم برخورداری از ظرفیت تبدیل شدن به یک منطقۀ نمونۀ گردشگری در سطح ملی و بین المللی، تعدد تصمیم گیران، ضعف مدیریتی، فقدان ثبات در مدیریت گردشگری منطقه و همچنین نامناسب بودن زیرساختهای محیطی و کالبدی را به عنوان موانع اساسی در جهت رسیدن به این هدف در مقابل بیانگر آن است که از QSPM خود دارد؛ در عین حال، جدول اولویت بندی استراتژی های انتخاب شده
میان پنج استراتژی برگزیده، استراتژی تأکید بر توسعۀ گردشگری فرهنگی- تاریخی به دلیل وجود مزیت های نسبی این نوع گردشگری در منطقه، نسبت به دیگر استراتژیها از اولویت بالایی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


منابع
-1 ابراهیم زاده، عیسی( 1388 )، تحلیل عامل مؤثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل فصلنامه مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقه ای، شماره اول، تابستان. ،SWOT راهبردی
-2 اعرابی، سید محمد( 1389 )، درسنامه برنامه ریزی استراتژیک، چاپ سوم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-3 الماسی، حسن و مرجان سادات دور فرد( 1390 )، تدوین استراتژی گردشگری کشور بر اساس تحلیل ماتریس مطالعه موردی: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان تهران)، فصلنامه گردشگری و توسعه، ) SWOT شماره 1، زمستان.
-4 الوانی، مهدی و زهره دهدشتی( 1373 )، اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات معاونت اقتصادی و برنامه ریزی بنیاد مستضعفان و جانبازن انقلاب اسلامی.
-5 حکمت نیا، حسن و میرنجف موسوی( 1390 )، کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، چاپ دوم، یزد: انتشارات علم نوین.
-6 صدر موسوی، میرستار و جواد دخیلی کهنموئی( 1383 )، درآمدی بر برنامه ریزی تفریح گاه های توریستی، نشریه دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شماره 17 ، دانشگاه تبریز.
-7 فردآر، دیوید( 1380 )، مدیریت استراتژیک، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-8 کریمی، جعفر و محمدرضا محبوب فر( 1391 )، تکنیکها و مدلهای برنامه ریزی توریسم، چاپ اول، اصفهان: انتشارات ارکان دانش.
برای کاربرد در طراحی شهری، مجله صفه، (SWOT)
-9 گلکار، کورش( 1384 )، مناسب سازی تکنیک تحلیل سوآت شماره 41 ، سال پانزدهم، پاییز و زمستان.
-10 مرادی مسیحی، واراز( 1388 )، برنامه ریزی استراتژیک در کلان شهرها، چاپ اول، تهران: انتشارات پردازش و برنامه ریزی شهری.
11 -هانگر، جی دیوید و توماس ال، ویلن( 1381 )، مبانی مدیریت استراتژیک، ترجمه: سید محمد اعرابی و داود ایزدی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی.
-12 هریسون، جفری و جان کارون( 1382 )، مدیریت استراتژیک، ترجمه: بهروز قاسمی، چاپ اول، تهران: انتشارات هیأت