دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عوامل مؤثر بر موفقیت زنجیره تأمین گردشگری سلامت مورد مطالعه: شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22133/tlj.2023.392874.1090

مینا خزائی علی آباد؛ علی حسنی