اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

سردبیر

منصور غنیان

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m_ghanianasnrukh.ac.ir
0000-0002-8428-1107

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری استاد دانشکدۀ گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir

علی حسنی

اقتصاد گردشگری دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

hassaniusc.ac.ir

مهدی قرخلو

جغرافیا دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

gharakhloout.ac.ir

مهدی کروبی

علوم ارتباطات اجتماعی استاد گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی

drkaroubiatu.ac.ir

کن دنیز کوکسال (Can Deniz Koksal)

روش تحقیق کمی در گردشگری استاد دانشگاه آکدنیز ترکیه

candenizakdeniz.edu.tr

صدیقه مقومی

بازاریابی گردشگری دانشیار بازاریابی گردشگری، دانشگاه مالایا، مالزی

sedighehum.edu.my

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

زهرا نادعلی‌پور

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

z.nadalipourusc.ac.ir
0000-0002-4984-0313

اعضای هیات تحریریه

عبدالحمید احمدی

دانشگاه علم و فرهنگ

sa_ahmadiyahoo.com
09121129856

بیکان سیزل(BEKAN CIZEL)

Akdeniz University, Turkey

aves.akdeniz.edu.tr/candeniz/
candenizkoksalgmail.com

ندیم یوزباش اوغلو(NEDIM YUZBASIOGLU)

DEodcutocraatteio, Unn iIvnefrsoitrym ofa Wtioalnes, Cardiff, Business Mangement, United Kingdom 1997

avesis.akdeniz.edu.tr/nedimy
nedim.yuzbasiogluyahoo.com

سید رضا نقیب السادات

جامعه شناس استاد دانشگاه علامه طباطبایی،دانشکده علوم ارتباطات
تخصص:روش شناسی پژوهش وآمارکاربردی

naghibulsadatyahoo.com
09121148963

مهدی باصولی

مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

basouliacecr.ac.ir