اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

سردبیر

منصور غنیان

استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

m_ghanianasnrukh.ac.ir
0000-0002-8428-1107

اعضای هیات تحریریه

محمدحسین ایمانی خوشخو

اقتصاد گردشگری استاد دانشکدۀ گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

imanikhoshkhoousc.ac.ir

احمد پوراحمد

جغرافیا استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران

apouraut.ac.ir

علی حسنی

اقتصاد گردشگری دانشیار دانشکده گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

hassaniusc.ac.ir

مهدی قرخلو

جغرافیا دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

gharakhloout.ac.ir

مهدی کروبی

علوم ارتباطات اجتماعی استاد گروه مدیریت گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی

drkaroubiatu.ac.ir

حسین کلانتری خلیل‌آباد

برنامه‌ریزی شهری استاد پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی

kalantariacecr.ac.ir

کن دنیز کوکسال

روش تحقیق کمی در گردشگری استاد دانشگاه آکدنیز ترکیه

candenizakdeniz.edu.tr

صدیقه مقومی

بازاریابی گردشگری دانشیار بازاریابی گردشگری، دانشگاه مالایا، مالزی

sedighehum.edu.my

سیدسعید هاشمی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشیار دانشکدۀ علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

hashemiusc.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

زهرا نادعلی‌پور

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردشگری استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

z.nadalipourusc.ac.ir
0000-0002-4984-0313