عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی؛ کاربست تئوری رفتار برنامه‌ریزی‌شده و تئوری وابستگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت، مؤسسۀ آموزش عالی عطار

2 استادیار گروه مدیریت، مؤسسۀ آموزش عالی عطار

چکیده

امروزه گردشگری سومین صنعت اقتصادی جهان شناخته شده است که رونق بسیاری یافته و توجه بیش‌ازپیش گردشگران را به خود جلب کرده است. ازاین‌رو، پژوهش پیش‌رو با هدف بررسی عوامل مؤثر بر قصد رفتاری گردشگران آرامگاه فردوسی انجام گرفته است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش گردشگران مقبرۀ تاریخی فردوسی با تعداد نامشخص هستند و حجم نمونه 184 نفر درنظر گرفته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامۀ استاندارد جین و همکارانش است که برای روایی آن از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده و پایایی با آلفای کرونباخ سنجیده و تأیید شده است. داده‌ها با معادلات ساختاری و با استفاده از نسخۀ 24 نرم‌افزار اس پی اس اس و نسخۀ 3 نرم‌افزار پی ال اس تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که تصویر مقصد گردشگری در نگرش، هنجار ذهنی، کنترل رفتاری درک‌شده و وابستگی به مکان گردشگران مقبرۀ تاریخی فردوسی تأثیر مثبت می‌گذارد و وابستگی به مکان گردشگری در قصد رفتاری این گردشگران تأثیر مثبت می‌گذارد. همچنین، نگرش گردشگری و هنجار ذهنی گردشگران در تمایل گردشگران به بازدید از مقبرۀ تاریخی فردوسی تأثیر مثبت می‌گذارد. در این میان، احساس پیش‌بینی‌شدۀ مثبت گردشگران در تمایل گردشگران به بازدید از مقبرۀ تاریخی فردوسی تأثیر مثبت می‌گذارد، اما احساس پیش‌بینی‌شدۀ منفی گردشگران تأثیری در آن ندارد. کنترل رفتاری ادراک‌شدۀ گردشگران در قصد رفتاری و میل گردشگران مقبرۀ تاریخی فردوسی تأثیر مثبت می‌گذارد، و در نهایت، تمایل گردشگران به بازدید از مقبرۀ تاریخی فردوسی در قصد رفتاری گردشگران مقبرۀ تاریخی فردوسی تأثیر مثبت می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


  • تاریخ دریافت: 24 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 فروردین 1401
  • تاریخ پذیرش: 28 اردیبهشت 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 28 اردیبهشت 1401