نشریۀ گردشگری و اوقات فراغت وابسته به دانشکدۀ علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ

ترتیب انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی با خلاصۀ انگلیسی

داوری: دو سر ناشناس

دسترسی آزاد به مقالات (Open Access)

پیرو قوانین کمیتۀ اخلاق در نشر (COPE)

مقالات دارای شناسۀ اختصاصی DOI

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1397 

ابر واژگان